Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.3724789
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.3724789)
Uyên có 2 con là Thao và Thanh, đều làm đến Chưởng doanh Quận công.
 
Con Thao là Tráng, có dũng lược, thường đi đánh dẹp, nhiều lần lập được quân công.
 
Năm 1588 mùa thu, chúa [[Nguyễn Phúc Tần]] mới nối ngôi chúa, cho rằng [[Quảng Bình]] thủy doanh tham tướng [[Nguyễn Triều Văn]] vốn hèn nhát, bèn triệu về dùng Tráng lên thay. Sau khi đến nơi, Tráng sửa khí giới, dạy sĩ tốt, việc phòng bị ngoài biên càng được nghiêm mật.
 
Năm 1596 mùa hạ, Tráng theo tiết chế [[Nguyễn Hữu Tiến]] đem quân lấy [[Nghệ An]], cùng Phó tướng [[Nguyễn Cửu Kiều]] đem chu sư đánh nhau với thủy quân giặc.
 
Năm 1606, mùa đông, Tráng được thăng Cựu doanh trấn thủ.
 
Năm 1627 mùa hạ, [[Nguyễn Phúc Thái]] nối ngôi chúa, thăng Chưởng doanh quận công. Năm ấy Tráng mất.
 
Đến năm Gia Long thứ 4 (1805) vì l thần hồi quốc sơ, Tráng được liệt vào bậc ba, ấm thụ một người cháu được thế tập làm thứ đội trưởng để giữ việc thờ cúng, cấp cho 3 mẫu ruộng thờ, 1 người coi mả.
 
Tráng có 6 trai là Định, Đạt, Đồng, Vĩnh, Thuận, Kính. Định và Đồng đều làm đến Chưởng doanh, Đạt và Kính đều làm đến Cai cơ, Vĩnh và Thuận đều làm đến Cai đội.
{{tham khảo}}
*[[Đại Nam liệt truyện]]
{{sơ khai}}