Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Krông Năng”

Không có tóm lược sửa đổi
Số buôn của người dân tộc thiểu số trong huyện là 30 buôn.
== Lịch sử hình thành ==
Mảnh đất này trước 1975 thuộc quận Thuần Mẫn tỉnh Phú Bổn. Sau 1975 vùng phía nam quận Thuần Mẫn được chia sang tỉnh Đắk Lắk gọi là huyện Krông Buk. Ngày 3-4-1980, Hội đồng chính phủ ra nghị quyết số 110-CP về chia huyện Krông Buk thành 2 huyện Krông Buk và huyện mới Ea Hleo. Trong đó Huyện Krông Buk gồm có các xã Cư Nê, Ea Tul, Ea Rơng, Thống Nhất, Ea Hồ, Cư Bao, Cuôr Đăng, Bình Thuận, Phú Xuân, Phú Lộc, Cu Pông, Krông Năng, Pông Drang, Đoàn Kết, Dliê Ya và Tam Giang. Huyện được thành lập vào ngày 9-11-1987 theo Quyết định số 212-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, gồm 67 xã: Dliê Ya, Ea Hồ, Ea Tóh, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.
 
Năm 1993, thành lập xã Ea Tam trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tam Giang; thành lập xã Ea Tóh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Ea Hồ và Phú Lộc.
 
Ngày 27-7-1999, chuyển xã Krông Năng thành thị trấn Krông Năng.
 
Ngày 23-3-2005, thành lập xã Ea Dăh trên cơ sở 1.950 ha diện tích tự nhiên và 2.854 nhân khẩu của xã Phú Xuân, 3.274 ha diện tích tự nhiên và 2.507 nhân khẩu của xã Tam Giang; thành lập xã Ea Púk trên cơ sở 4.376 ha diện tích tự nhiên và 3.791 nhân khẩu của xã Tam Giang.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh