Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

update
(update)
<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#990000;"></div>
<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#339966;"></div>
<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#A7D7F9;"></div>
<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#666666;"></div>
__NOTOC__
<!-----------
{| style="width:100%; margin:auto; border-collapse:collapse; margin-bottom:10px; clear:left;"
Header bar
| style="padding:10px; font size:270px; vertical-align:top; width:75%;" |{{#if:{{{full name|{{{tên đầy đủ|}}}}}}|
------------>
<div style="font-size: 180%; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{full name|{{{tên đầy đủ|}}}}}}{{#ifeq:{{{organization|{{{tổ chức|}}}}}}|Wikimedia Foundation|{{DISPLAYTITLE:{{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}}}</div>}}}}{{#if:{{{job title|{{{vị trí công việc|}}}}}}|
<div style="width:39%; float:left; height:4px; background:{{{c1|#CC0000}}};"> </div>
<div style="font-size: 180%; padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; line-height:30px;">{{{job title|{{{vị trí công việc|}}}}}}{{#if:{{{organization|{{{company|{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}}}}}|, {{{organization|{{{company|{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}}}}}}}</div>}}
<div style="width:39%; float:left; height:4px; background:{{{c2|#3366BB}}};"> </div>
<div style="padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{short quote|{{{trích dẫn ngắn|}}}}}}</div>
<div style="width:22%; float:left; height:4px; background:{{{c3|#27AA65}}};"> </div>
 
| style="padding:10px 0; vertical-align:top; width:25%; text-align:center;" | [[File:{{#if:{{{image name|{{{tên hình|}}}}}}|{{{image name|{{{tên hình}}}}}}{{!}}alt={{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}|Wikipedia official icon.svg{{!}}alt=Không có hình}}|250px|{{#if:{{{hover text|{{{văn bản nền|}}}}}}|{{{hover text|{{{văn bản nền|}}}}}}|{{{hover text|{{{văn bản nền|{{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}, {{{job title|{{{vị trí công việc}}}}}}}}}}}}}}]]
 
<!-----------
|}
TOP SECTION
Image
------------>
[[File:{{#if:{{{image name|}}}
|{{{image name}}}{{!}}alt={{{full name}}}
|Wikimedia Foundation office camera shy 250px.png{{!}}alt=No photo}}|350px|right|{{#if:{{{hover text|}}}|{{{hover text|}}}|{{{hover text|{{{full name}}}, {{{job title}}}}}}}}]]
<!-----------
Name
------------>
<div style=" font-size: 270%; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">
{{#if:{{{full name|}}}
|{{{full name|}}}{{DISPLAYTITLE:{{{full name}}}|}}
|{{{full name}}}}}</div>
 
<!-----------
{| style="width:100%; margin:auto; border-collapse:collapse;"
Job
| style="padding:15px; vertical-align:top; width:37%;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">{{{about|{{{giới thiệu bản thân|Giới thiệu bản thân}}}}}}</h2>
------------>
{{{about me|{{{về tôi}}}}}}
|<div style="paddingfont-size:15px 180%; verticalpadding-aligntop:top; width:37%16px;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; borderline-bottomheight:030px;">{{{work|{{{công việc|Công việc của tôi}}}}}}</h2>
{{#if:{{{job title|}}}
{{{about my work|{{{về công việc của tôi}}}}}}{{#if:{{{disclaimer|{{{phủ nhận|}}}}}}|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Phủ nhận:''' {{{disclaimer|{{{phủ nhận}}}}}}</div>|{{#ifeq:{{{organization|{{{tổ chức|}}}}}}|Wikimedia Foundation|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Phủ nhận:''' Tôi làm việc cho hoặc cung cấp dịch vụ cho Wikimedia Foundation, và đây là tài khoản mà tôi thử sử dụng để chỉnh sửa hoặc báo cáo những gì tôi vừa thực hiện trong vai trò đó. Tuy nhiên, Quỹ không chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của tôi, và những sửa đổi, báo cáo hoặc đóng góp khác được thực hiện bởi tài khoản này có thể không phản ánh quan điểm của Quỹ. </div>}} }}
|{{{job title}}}{{#if:{{{organization|{{{company|}}}}}}|, {{{organization|{{{company|}}}}}}}}
| style="padding:15px; vertical-align:top; width:25%; background:#F4F4F4;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">{{{contact|{{{liên lạc|Liên lạc với tôi}}}}}}</h2>
|{{{job title}}}}}</div>
{{{contact me|{{{liên lạc với tôi}}}}}}
|}<includeonly><br /><br />{{Trang thành viên}}</includeonly><noinclude>{{Khóa-nửa-vô hạn}}
{{clear}}
== Cách sử dụng ==
<pre>
{{thông tin người dùng
| tên đầy đủ =
| tên hình =
| văn bản nền =
| vị trí công việc =
| tổ chức =
| trích dẫn ngắn =
| về tôi =
| về công việc của tôi =
| liên lạc với tôi =
| phủ nhận =
}}
</pre>
*Thông số "tổ chức" có thể thay bằng "công ty".
*Để thêm hình đại diện, điền tên của tập tin vào thông số "tên hình", không bao gồm chữ "tập tin" ở trước. Ví dụ:
<code>
| tên hình = BobaFett.jpg
</code>
*Thêm [[m:User language|ngôn ngữ]] của bạn bằng định dạng chuẩn, như: <code><nowiki>{{#babel:la-N|en-3}}</nowiki></code>.
*Thông số "văn bản nền" là hàng chữ trong pop-up nhỏ sẽ hiện lên khi bạn di con trỏ chuột vào hình.
 
<!-----------
== Dữ liệu bản mẫu ==
Quote
<templatedata>
------------>
{
<div style="padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">
"params": {
{{{short quote}}}</div>
"tên đầy đủ": {
 
"label": "Tên đầy đủ",
<!-----------
"description": "Tên đầy đủ của bạn, như \"John Smith\" hay \"Samantha Jones\".",
LOWER SECTION
"type": "string"
},
About me
"vị trí công việc": {
------------>
"label": "Vị trí",
{{clear}}
"description": "Các vị trí hoặc chức danh công việc bạn muốn hiển thị, nếu có",
{{col-begin|width=100%}}
"type": "string"
{{col-break|width=39%}}
},
<h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">
"tổ chức": {
{{{about|About me}}}</h2>
"aliases": [
<div style="padding-right:10px;">
"công ty"
{{{about me}}}</div>
],
"label": "Tổ chức",
"description": "Tổ chức liên quan đến \"vị trí\" của bạn, nếu có. Nếu bạn đang làm việc cho Wikimedia Foundation, cần ghi chính xác là \"Wikimedia Foundation\". Phần này sẽ hiện ra đằng sau vị trí công việc của bạn.",
"type": "string"
},
"trích dẫn ngắn": {
"label": "Trích dẫn",
"description": "Một câu nói ngắn mà bạn muốn hiển thị, tượng trưng cho cảm xúc của bạn",
"type": "string"
},
"tên hình": {
"label": "Hình",
"description": "Tên của tập tin mà bạn muốn hiển thị về mình, thường là bức ảnh chụp bạn có dạng \"Ví dụ.jpg\"",
"type": "string/wiki-file-name"
},
"văn bản nền": {
"description": "Nhãn hiển thị khi người khác di chuột lên hình ảnh của bạn, hoặc cho việc đọc màn hình.",
"type": "string",
"label": "Chữ nền của hình"
},
"về tôi": {
"description": "Một số thông tin về bạn và hoàn cảnh của bạn.",
"type": "string",
"label": "Về tôi"
},
"về công việc của tôi": {
"description": "Chi tiết hơn về những gì bạn làm trên wiki, bất kể đó là gì.",
"type": "string",
"label": "Về công việc của tôi"
},
"phủ nhận": {
"description": "Một tuyên bố phủ nhận về công việc của bạn, nếu có. Nếu tổ chức của bạn được ghi là \"Wikimedia Foundation\", nó sẽ tự động hiển thị tuyên bố phủ nhận dành cho các nhân viên của Quỹ.",
"type": "string",
"label": "Phủ nhận"
},
"liên lạc với tôi": {
"description": "Thông tin chi tiết về cách để liên lạc với bạn, ngoài các phương pháp trên wiki.",
"type": "string",
"label": "Liên lạc với tôi"
},
"giới thiệu bản thân": {
"label": "Nhãn giới thiệu bản thân",
"description": "Văn bản sẽ hiện ra thay thế cho dòng đề mục \"Giới thiệu bản thân\".",
"type": "string"
},
"công việc": {
"label": "Nhãn về công việc của tôi",
"description": "Văn bản sẽ hiện ra thay thế cho dòng đề mục \"Về công việc của tôi\".",
"type": "string"
},
"liên lạc": {
"label": "Nhãn liên lạc với tôi",
"description": "Văn bản sẽ hiện ra thay thế cho dòng đề mục \"Liên lạc với tôi\".",
"type": "string"
}
}
}
</templatedata>
 
<!-----------
== Sao chép ==
My work
Bản gốc của bản mẫu này nằm tại [[wmf:Template:User info]]. Các wiki dưới đây đã sao chép lại bản mẫu này:
------------>
{{col-break|width=39%}}
<h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">
{{{work|My work}}}</h2>
<div style="padding-right:10px;">
{{{about my work}}}</div>
<!-----------
Disclaimer
------------>
{{#if:{{{disclaimer|}}}
|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Disclaimer:''' {{{disclaimer}}}</div>
|{{#ifeq:{{{organization|}}}|Wikimedia Foundation|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Disclaimer:''' I work for or provide services to the Wikimedia Foundation, and this is the account I try to use for edits or statements I make in that role. However, the Foundation does not vet all my activity, and edits, statements, or other contributions made by this account may not reflect the views of the Foundation. </div>}} }}
 
<!-----------
* [[w:en:Template:User info]]
Contact
* [[w:fr:Modèle:Info utilisateur]]
------------>
* [[w:vi:Bản mẫu:Thông tin người dùng]]
{{col-break|width=22%}}
* [[c:Template:User info2]]
<div style="padding-left:15px; padding-right:15px; padding-bottom:15px; vertical-align:top; background:#F0F0F0;">
* [[mw:Template:User info]]
<h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">
* [[m:Template:User info]]
{{{contact|Contact}}}</h2>
{{{contact me}}}</div>
{{col-end}}<noinclude>
{{Documentation}}
<!-- Add categories to the /doc subpage and interwikis in Wikidata, not here! -->
</noinclude>
27.853

lần sửa đổi