Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

không có tóm lược sửa đổi
 
<!-----------
Quote Trích dẫn
------------>
<div style="padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">
{{{short quote|{{{trích dẫn ngắn}}}}}}</div>
 
<!-----------
PHẦN DƯỚI
LOWER SECTION
Giới thiệu bản thân
About me
------------>
{{clear}}
{{col-break|width=39%}}
<h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">
{{{about|About{{{giới methiệu bản thân|Giới thiệu bản thân}}}}}}}</h2>
<div style="padding-right:10px;">
{{{about me|{{{về tôi}}}}}}</div>
 
<!-----------
{{col-break|width=39%}}
<h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">
{{{work|My{{{công workviệc|Công việc của tôi}}}}}}</h2>
<div style="padding-right:10px;">
{{{about my work|{{{về công việc của tôi}}}</div>
<!-----------
Lời phủ nhận
------------>
{{#if:{{{disclaimer|{{{phủ nhận}}}}}}
|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''DisclaimerPhủ nhận:''' {{{disclaimer|{{{phủ nhận}}}}}}</div>
|{{#ifeq:{{{organization|{{{tổ chức}}}}}}|Wikimedia Foundation|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Phủ nhận:''' Tôi làm việc cho hoặc cung cấp dịch vụ cho Wikimedia Foundation, và đây là tài khoản mà tôi thử sử dụng để chỉnh sửa hoặc báo cáo những gì tôi vừa thực hiện trong vai trò đó. Tuy nhiên, Quỹ không chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của tôi, và những sửa đổi, báo cáo hoặc đóng góp khác được thực hiện bởi tài khoản này có thể không phản ánh quan điểm của Quỹ. </div>}} }}
 
<!-----------
ContactLiên hệ
------------>
{{col-break|width=22%}}
<div style="padding-left:15px; padding-right:15px; padding-bottom:15px; vertical-align:top; background:#F0F0F0;">
<h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">
{{{contact|Contact{{{liên lạc|Liên lạc với tôi}}}}}}</h2>
{{{contact me{{{liên lạc với tôi}}}}}}</div>
{{col-end}}<noinclude>
{{Documentation}}
27.853

lần sửa đổi