Khác biệt giữa các bản “.io”

website=[http://www.nic.io/ NIC.IO]|}}
 
'''.io''' là [[tên miền quốc gia cấp cao nhất|tên miền quốc gia cấp nhất]] ([[tên miền quốc gia cấp cao nhất|ccTLD]]) của [[Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh]].
 
[[Tên miền quốc tế hóa]] cũng có thể được đăng ký (xem [http://www.nic.io/IO-IDN-Policy.pdf chi tiết]).
Người dùng vô danh