Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n
Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.
 
[[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.
 
==Nhiệm vụ==
* Thảo luận, quyết định chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo cả nhiệm kỳ và hằng năm; xác định kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp hằng quý.
* Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]], [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]], [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]] về công tác cải cách tư pháp.
* Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.
* Nghiên cứu, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.
#Ban Chỉ đạo trao đổi thông tin cần thiết với các cơ quan, tổ chức; mời đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương tham dự các hội nghị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
===Chế độ báo cáo===
[[Quân uỷ Trung ương]], [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]], Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng [[Tòa án Nhân dân Tối cao (Việt Nam)|Toà án nhân dân tối cao]], Ban Cán sự đảng [[Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Việt Nam)|Viện Kiểm sát nhân dân tối cao]], Ban Cán sự đảng [[Bộ Tư pháp (Việt Nam)|Bộ Tư pháp]], Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; gửi đề án, báo cáo cho Ban Chỉ đạo theo quy định của Ban Chỉ đạo.
==Cơ quan tham mưu, giúp việc==
Ban Chỉ đạo có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp là đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.
===2011-2016===
; Trưởng ban Ban Chỉ đạo
* [[Trương Tấn Sang]] - Ủy viên Bộ Chính trị, [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]]
; Phó Trưởng ban Thường trực
* [[Lê Thị Thu Ba]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Người dùng vô danh