Khác biệt giữa các bản “Nghiêm Toản”

==Tác phẩm==
* ''Việt Nam văn học sử trích yếu'' (1949)
* ''Mai Đình mộng ký'' (1951, soạn chung với giáo sư [[Hoàng Xuân Hãn]])
* ''Thi văn Việt Nam - Từ đời Trần đến cuối đời Mạc'' (soạn chung với giáo sư [[Hoàng Xuân Hãn]])
* ''Luận văn thị phạm'' (1951)
* ''Việt luận'' (1952)