Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ thống Westminster”

*Có tính kế thừa (91 thành viên trong Thượng Viện Anh)
 
Ở Anh, hạ viện thật ra là bộ phận lập pháp, trong khi thượng viện thực thi quyền hiến định và hoạt động như một cơ quan tư vấn. Tuy nhiên, ở một số quốc gia dùng hệ thống này, thượng viện đôi khi thực hiện nhiều quyền hơn.
In Britain, the lower house is the de facto legislative body, while the upper house practices restraint in exercising its constitutional powers and serves as a consultative body. In other Westminster countries, however, the upper house can sometimes exercise considerable power.
 
Some Westminster-derived parliaments are [[unicameral]] for two reasons:
1.305

lần sửa đổi