Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chuẩn đô đốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Chuẩn Đô Đốc (1 sao, cấp bậc của hảiHải quân VNCSNhân dân Việt Nam)= Phó Đề Đốc (1 sao của HQ/VNCHHải quân Việt Nam Cộng hòa) = Rear Admiral (Lower Half), 1 sao, O-7 của Mỹ.
 
1) Hải quân CSVNNhân dân Việt Nam không có cấp 4 sao (chuẩn đô đốc 1 sao, phó đô đốc 2 sao, đô đốc 3 sao)
 
2) HQ/VNCHHải quân Việt Nam Cộng hòa: phó đề đốc 1 sao, đề đốc 2 sao, phó đô đốc 3 sao, đô đốc 4 sao
 
3) Hải quân Hoa Kỳ: *Rear Admiral (lower half)1 sao (0-7). *Rear Admiral (upper half) 2 sao, 0-8. *Vice Amiral,O-9, 3 sao. *Admiral, O-10, 4 sao. *Fleet Admiral, O-11, 5 sao (cấp nầy chỉ dùng trong thời chiến, tiếng Việt dịch là Thủy Sư Đô Đốc).
Người dùng vô danh