Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Cher”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{thông báo thảo luận}}
{{WikiProjectBannerShell|1=
{{Dự án bài cơ bản|chất lượng=sơ khaiA|độ quan trọng=trung bình}}
{{Dự án Tiểu sử|chất lượng=sơ khaiA|độ quan trọng=trung bình}}
{{Dự án Âm nhạc|chất lượng=sơ khaiA|độ quan trọng=trung bình}}
{{Dự án Điện ảnh|chất lượng = sơ khaiA|độ quan trọng = trung bình}}
{{Dự án LGBT|chất lượng=sơ khaiA|độ quan trọng=cao|trạng thái=mở}}
{{Dự án Hoa Kỳ|chất lượng=sơ khaiA|độ quan trọng=trung bình|trạng thái=mở}}
{{Dự án truyền hình|chất lượng = sơ khaiA|độ quan trọng = trung bình}}}}
{{bài dịch|en|Cher|phiên bản=712552168|phiên bản Việt=23421599|[[Thành viên:Damian Vo|Damian Vo]] dịch ngày 03 tháng 04 năm 2016}}