Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

(clean up, replaced: → (2) using AWB)
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Tào MạoMao
| tước vị = [[Danh sách vua Trung Quốc|Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]]
| thêm = china
| mất = [[260]]
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
| tên đầy đủ = [[Họ]]: Tào (曹)<br>[[Tên gọi|Tên]]: MạoMao (髦)
| thụy hiệu = Cao Quý Hương Công
| niên hiệu = Chính Nguyên (254-256)<br>Cam Lộ (256-260)
}}
 
'''Tào MạoMao''' ([[chữ Hán]]: 曹髦, [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: Cao Mao; 15/11/[[241]]- 2/6/[[260]]) tự '''Ngạn Sĩ''' (彥士), hay còn được biết đến với tước hiệu '''Cao Quý Hương Công''' (高貴鄉公) là vị [[hoàng đế]] [[tào Ngụy|nhà Ngụy]] ở thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
== Lên ngôi vua ==
 
Tào MạoMao là con trai của Đông Hải Định vương<ref>Chữ Định ở đây là tên thụy</ref> [[Tào Lâm]] và là cháu nội của Ngụy Văn đế [[Tào Phi]], vua đầu tiên của nhà Ngụy. Thời trẻ ông được ban tước vị '''Cao Quý hương công'''. Từ năm [[251]], quyền hành trong triều đình nhà Ngụy lọt vào tay họ Tư Mã. Đến năm [[254]], do hoàng đế Tào Phương có âm mưu chống lại [[Tư Mã Sư]] nên bị Tư Mã Sư phế truất. Sau đó Tư Mã Sư xin ý kiến của Quách Thái hậu (vợ Minh đế Tào Tấn) về người kế vị. Quách Thái hậu quyết định chọn Tào MạoMao, khi đó mới 14 tuổi lên làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Chính Nguyên.<ref>[[Tam quốc chí]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B704 quyển 4]</ref>
 
== Hoàng đế bù nhìn ==
 
Cùng năm 254 khi Tào MạoMao lên ngôi, Trấn đông tướng quân Vô Kì Diệm và Thứ sử Dương châu Văn Khâm thấy họ Tư Mã giết vua cướp ngôi nên mượn danh nghĩa tôn phò nhà Ngụy, cất quân tiến đánh [[Tư Mã Sư]]. Sau đó, Vô Kì Diệm sai dâng biểu lên Tào MạoMao ca ngợi công lao của [[Tư Mã Ý]] nhưng kể 10 tội lớn của [[Tư Mã Sư]] và đề nghị giết chết Sư, dùng em Tư Mã Sư là Tư Mã Chiêu thay thế làm phụ chính nhằm chia rẽ hai anh em Tư Mã, tuy nhiên mưu đồ này không thành công.
 
Sau đó Vô Kì Diệm tập hợp 6 vạn quân, liên kết với Đông Ngô tiến hành thảo phạt Tư Mã Sư. Tư Mã Sư đem quân thảo phạt Vô Kì Diệm, giết chết toàn bộ gia tộc Vô Kì và dẹp được bạo loạn.
 
Tháng 1 năm [[255]], Tư Mã Sư chết tại Hứa Xương. [[Tư Mã Chiêu]] đang ở thành Lạc Dương nghe tin bèn về Hứa Xương chịu tang anh. Nhân cơ hội này, Tào MạoMao dùng kế định lấy lại binh quyền nên hạ chiếu cho Tư Mã Chiêu ở lại trấn thủ luôn Hứa Xương không cần về Lạc Dương. [[Tư Mã Chiêu]] cố ý kháng lệnh, kéo binh về Lạc Dương. Thấy mình yếu thế, Tào MạoMao đành phong cho Tư Mã Chiêu làm Đại tướng quân phụ chính. Từ đó quyền hành trong triều lọt vào tay Tư Mã Chiêu.
 
Cùng năm [[255]], Tào MạoMao phong cho Biện thị làm hoàng hậu. Sang năm [[258]], Tư Mã Chiêu mang Tào MạoMao tiến đánh và tiêu diệt lực lượng của [[Gia Cát Đản]] ở vùng Thọ Xuân.
 
== Chống quyền thần và bị giết ==
:''Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trẫm không thể bị hắn làm nhục, nên triệu các khanh bàn kế thảo phạt''.
 
Tuy nhiên Quách Thái hậu và các đại thần liên tiếp chống đối kế hoạch của Tào Mạo. Tào Mạo bất bình, tập hợp vài trăm đồng bộc, đánh trống hò hét ở cửa cung xông ra ngoài, muốn đánh vào phủ Tư Mã Chiêu. Vương Trầm và Vương Nghiệp sợ bị họa diệt môn bèn phản lại ông, báo tin cho [[Tư Mã Chiêu]] biệt việc này. Tư Mã Chiêu phái quân vào cung trấn áp. Khi quân Tào MạoMao tiến tới Nam Khuyết phía nam cung thành, bị Hộ quân [[Giả Sung]] là thủ hạ tin cậy của Tư Mã Chiêu mang quân ngăn cản.
 
Tào Mạo đích thân rút kiếm xung trận. Giả Sung bèn sai thủ hạ là Thái tử xá nhân [[Thành Tế]] xông lại giết chết Tào MạoMao. Lúc mất, Tào MạoMao được 20 tuổi.
 
Sau đó, Chiêu dùng danh nghĩa Hoàng thái hậu bịa ra các tội của Tào Mạo và phế ông làm thứ nhân. Tuy nhiên về sau, Chiêu nghe theo lời ông chú [[Tư Mã Phu]], quyết định khôi phục tước vị Cao Quý Hương công cho Tào Mạo, an táng theo vương lễ. Sau đó thấy nhiều người bất bình việc mình giết vua, [[Tư Mã Chiêu]] theo kế [[Giả Sung]], làm như không biết việc giết Tào Mạo, bèn bắt [[Thành Tế]] trị tội giết vua và [[tru di tam tộc]].
Người dùng vô danh