Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n (Đã hủy sửa đổi của Great trial (Thảo luận) quay về phiên bản của Tmct)
 
Đồng thuận là một bộ phận vốn có của quy trình wiki. Đồng thuận thường đạt được như một sản phẩm tự nhiên của quy trình sửa đổi; nói chung một ai đó thực hiện thay đổi hoặc thêm thắt vào một trang, và sau đó mọi người đọc trang đó có cơ hội để hoặc không động tay đến, hoặc thay đổi nó. Một cách cô đọng, [[Wikipedia:Im lặng và đồng thuận|im lặng có nghĩa là đồng ý]], nếu nó được trình bày đủ rộng ra cộng đồng. Đồng thuận giữa một nhóm biên tập viên với nhau, tại một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, không nên phủ lấp lên đồng thuận của cộng đồng trên bình diện rộng hơn, trừ khi những tranh luận mang tính thuyết phục đó được mọi người chấp nhận là một quy trình mới. Trong trường hợp các [[Wikipedia:Quy định và hướng dẫn|trang quy định và hướng dẫn]], cần có một tiêu chuẩn để tham gia và đồng thuận cao hơn các trang khác.
 
== Đồng thuận là gì ==
=== Quy trình ===
{{further|[[Wikipedia:Editing policy#Talking and editing|Editing policy—Talking and editing]]}}
Các cuộc thảo luận luôn luôn nên là các cố gắng để ''thuyết phục người khác'' bằng ''lý lẽ''. Nếu cuộc thảo luận biến thành một cuộc thi hét với nhiều bên thì nó không có khả năng dẫn đến đồng thuận, và chất lượng của bài viết sẽ phải chịu hậu quả.
 
=== Mức độ đồng thuận ===
{{policy shortcut|WP:CONLIMITED}}
Đồng thuận giữa một nhóm nhỏ các thành viên tại một nơi nào đó vào một lúc nào đó không thể vượt quyền đồng thuận của cộng đồng ở quy mô lớn hơn. Ví dụ, những người tham gia một [[Wikipedia:Dự án|Dự án Wikipedia]] không thể quyết định rằng một quy định đã được chấp nhận rộng rãi không áp dụng cho các bài viết nằm trong dự án, trừ khi họ thuyết phục được cộng đồng rộng hơn rằng hành động đó là đúng.
 
Trong trường hợp của [[Wikipedia:Quy định và hướng dẫn|các quy định và hướng dẫn của Wikipedia]], cần có tiêu chuẩn về sự đồng thuận và sự tham gia của các thành viên trong thỏa thuận đó cao hơn so với tiêu chuẩn yêu cầu tại các trang khác. Trong bất cứ trường hợp nào, sự im lặng chỉ có thể hàm ý sự đồng ý nếu cuộc thảo luận được công bố rộng rãi cho cộng đồng.
 
=== Đồng thuận có thể được thay đổi ===
{{policy shortcut|WP:CCC}}
 
Consensus is not immutable. Past decisions are open to challenge and are not binding, and one must realize that such changes are often reasonable. Thus, "according to consensus" and "violates consensus" are not valid rationales for making or reverting an edit, or for accepting or rejecting other forms of proposal or action.
 
Wikipedia remains flexible because new people may bring fresh ideas, growing may evolve new needs, people may change their minds over time when new things come up, and we may find a better way to do things.
 
A representative group might make a decision on behalf of the community as a whole. More often, people [[WP:PGLIFE|document changes to existing procedures]] at some arbitrary time after the fact. But in all these cases, nothing is permanently fixed. The world changes, and the wiki must change with it. It is reasonable and indeed often desirable to make further changes to things at a later date, even if the last change was years ago.
 
=== Ngoại lệ ===
{{policy shortcut|WP:CONEXCEPT}}
Some exceptions supersede consensus decisions on a page.
 
*Declarations from [[m:Board of Trustees|the Wikimedia Foundation Board]], or [[m:Developers|the Developers]], particularly for copyright, legal issues, or server load, have policy status.
*[[Wikipedia:Office actions|Office actions]] are outside the policies of the English Wikipedia.
*Some actions, such as removal of [[WP:copyright violations|copyright violations]] and certain types of material about [[wp:BLP|living persons]], do not normally require debate or consensus, primarily because of the risk of real harm inherent in them.
 
===Quy định và hướng dẫn===
Policies and guidelines reflect established consensus, and their stability and consistency are important if the community is to have confidence in them. Editors are therefore typically expected to propose substantive changes on the talk page before making them. Don't do big things suddenly; the community is more likely to accept your edits if you do them slowly and make effort to keep the community involved.
 
== Tạo đồng thuận một cách có suy nghĩ ==
30.122

lần sửa đổi