Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

{{policy shortcut|WP:CCC}}
 
Đồng thuận không bất biến. Ai cũng có thể đặt vấn đề sửa đổi các quyết định cũ, và người ta phải nhận ra rằng các thay đổi đó thường là có lý. Do đó, "theo đồng thuận" và "vi phạm đồng thuận" không phải các lý do hiệu lực để thực hiện hoặc đảo ngược một sửa đổi quyết định, hoặc để chấp nhận hay phủ nhận các hình thức khác của việc đề xuất hay thực hiện.
Consensus is not immutable. Past decisions are open to challenge and are not binding, and one must realize that such changes are often reasonable. Thus, "according to consensus" and "violates consensus" are not valid rationales for making or reverting an edit, or for accepting or rejecting other forms of proposal or action.
 
Wikipedia giữ tính mềm dẻo vì những người mới có thể mang đến những tư tưởng mới mẻ, sự phát triển có thể nảy sinh các nhu cầu mới, theo thời gian người ta có thể thay đổi ý kiến khi xuất hiện những điều mới, và chúng ta có thể tìm thấy một cách tốt hơn để làm việc.
Wikipedia remains flexible because new people may bring fresh ideas, growing may evolve new needs, people may change their minds over time when new things come up, and we may find a better way to do things.
 
Một nhóm đại diện có thể thay mặt toàn thể cộng đồng để đưa ra một quyết định. Nhưng thường thì người ta ghi lại các thay đổi của các quy trình hiện có sau khi các thay đổi này đã đi vào hoạt động được một khoảng thời gian tùy ý nào đó. Trong mọi trường hợp, không có cái gì là cố định mãi mãi. Thế giới thay đổi, và wiki phải thay đổi theo.
A representative group might make a decision on behalf of the community as a whole. More often, people [[WP:PGLIFE|document changes to existing procedures]] at some arbitrary time after the fact. But in all these cases, nothing is permanently fixed. The world changes, and the wiki must change with it. It is reasonable and indeed often desirable to make further changes to things at a later date, even if the last change was years ago.
 
=== Ngoại lệ ===
30.122

lần sửa đổi