Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Nguyên Hồng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<th colspan="2" bgcolor="#0000C8" style="color:white">Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc <br> ''(lần 1)''</th>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<th colspan="2" bgcolor="#0000C8" style="color:white">Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc <br> ''(lần 2)''</th>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<th colspan="2" bgcolor="#0000C8" style="color:white">Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc <br> ''(lần 3)''</th>
</tr>
<tr>
261

lần sửa đổi