Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

Thẻ: Sửa đổi qua ứng dụng di động
*[[Vương Hợi|Thương Cao Tổ]] (do [[Thành Thang]] truy tôn)
*[[Thành Thang|Thương Cao Tổ Ất]] (ghi chép trong Giáp Cốt văn)
*[[Lưu Bang|Hán Cao Tổ]]
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[Tư Mã Ý|Tấn Cao Tổ]] (truy tôn)
Người dùng vô danh