Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* Trường THCS Nguyễn Chánh (xã Tịnh Hà).
* Trường THCS Trần Quý Hai (xã Tịnh Châu).
* Trường THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long).
* Trường THCS Võ Bẩm (xã Tịnh Khê).