Khác biệt giữa các bản “Julieta Lanteri”

== Cuộc đời ==
Julie Madeleine Lanteri sinh ở một vùng nông thôn thuộc [[Briga Marittima]], trong [[Cuneo (tỉnh)|tỉnh Cuneo]], [[Ý]] (ngày nay là [[La Brigue]], [[France|Pháp]]).<ref name=alelia>{{chú thích web|url=http://alelia.lanteri.free.fr/genea/argentina-it.html|title=Lanteri e Pastorelli in Argentina}}</ref> Bố mẹ cô, Mattea Guido và Pierre-Antoine Lanteri, [[Nhập cư tại Argentina|di cư đến Argentina]] cùng với hai cô con gái của mình vào năm 1879. Sau này cô được nuôi dưỡng và lớn lên tại [[Buenos Aires]] và [[La Plata]].<ref name=alelia/><ref name=lanteri>{{chú thích web|url=http://m.elargentino.com/nota-129270-El-voto-femenino.html|title=Julieta Lanteri|publisher=''El Argentino''}}</ref>
She became, in 1891, the first woman to enroll at the [[Rafael Hernández National College|Colegio Nacional de La Plata]], a public [[college preparatory school]]. Earning a degree in [[Pharmacology]] at the [[University of Buenos Aires]] in 1898,<ref name=alelia/> Lanteri enrolled in the university's School of Medicine with permission from the Dean, Dr. Leopoldo Montes de Oca. She would encounter opposition to her career as both a student and a professional by conservatives; objections included the broader concept of allowing women to pursue a career, as well as more petty ones such as that a woman should not examine a [[cadaver]]. These experiences led Lanteri and Dr. [[Cecilia Grierson]] (the first woman to earn a Medical Degree in Argentina) to co-found ''Asociación de Universitarias Argentinas'', the first university [[student association]] for women in the country, in 1904. Following an internship at the women's ward at [[Hospital Ramos Mejía|San Roque Hospital]],<ref name=today>{{cite book|title=Argentines of To-day|publisher=New York: The Hispanic Society of America|year=1920}}</ref> Lanteri became, in 1907, only the fifth woman in Argentina to earn a [[Medical Degree]], and the first [[Italian Argentine]] woman to do so.<ref name=lanteri/>
 
Cô trở thành, vào năm 1891, người phụ nữ đầu tiên nhập học tại [[Rafael Hernández National College|Colegio Nacional de La Plata]], một trường cao đẳng công chuẩn bị cho đại học và lấy bằng [[dược lý học]] tại trường [[đại học Buenos Aires]] vào năm 1898.<ref name="alelia" /> Lanteri sau này nhập học tại Khoa Y của trường đại học đó với sự cho phép của trưởng khoa là tiến sĩ Leopoldo Montes de Oca. Ở đó cô vấp phải sự chống đối từ cả học sinh lẫn giáo viên; sự chống đối đến từ quan điểm không cho phép phụ nữ theo đuổi nghề nghiệp cũng như những chuyện lặt văt như quan điểm phụ nữ không nên làm việc với tử thi. Những chống đối trên làm cho Lanteri và tiến sĩ [[Cecilia Grierson]] (người phụ nữ đầu tiên lấy bằng y học tại Argentina) cùng thành lập ''Asociación de Universitarias Argentinas'', một hội sinh viên cho phụ nữ đầu tiên tại Argentina vào năm 1904. Sau khi thực tập tại phòng hộ sinh tại [[bệnh viện San Roque]],<ref name="today">{{cite book|title=Argentines of To-day|publisher=New York: The Hispanic Society of America|year=1920}}</ref> Lanteri trở thành, vào năm 1907, người phụ nữ thứ năm tại Argentina có bằng y học, và là người phụ nữ Argentina gốc Ý đầu tiên làm được việc đó.<ref name="lanteri" />
Lanteri worked for a decade in the Public Assistance Bureau of Buenos Aires and in the Emergency Hospital and Dispensary.<ref name=unc>{{cite web|url=http://www.hsl.unc.edu/specialcollections/digital/internationaltheses/LanteriBio.cfm|title=Julieta Lanteri (1873-1932)|publisher=University of North Carolina}}</ref> She campaigned actively for greater access to medical care for the poor early on, and founded a periodical, ''Semana Médica'', for the purpose.<ref name=lanteri/> She established the Argentine Association of [[Freethought|Free Thought]] in 1905, and remained active in [[women's rights]] causes, having joined Grierson, [[Alicia Moreau de Justo]], and others in the establishment of the Center for Feminism at the 1906 International Congress of Free Thought, held in Buenos Aires.<ref>{{cite web|url=http://www.lanacion.com.ar/303896-alicia-moreau-de-justo|title=Alicia Moreau de Justo|publisher=''La Nación''}}</ref>
 
Lanteri workedlàm forviệc a10 decadenăm in thetại Public Assistance Bureau of Buenos Aires and in thetại Emergency Hospital and Dispensary.<ref name="unc">{{cite web|url=http://www.hsl.unc.edu/specialcollections/digital/internationaltheses/LanteriBio.cfm|title=Julieta Lanteri (1873-1932)|publisher=University of North Carolina}}</ref> She campaignedvận activelyđộng fortích greatercực accesscho toviệc medicalkhám carechữa forbệnh thecho poorngười early onnghèo, and foundedxuất abản periodical,báo tạp chí ''Semana Médica'', forcho mục đích thetương purposetự.<ref name="lanteri" /> She establishedthành thelập ArgentineHội Association oftưởng [[Freethought|Freetự Thought]]do inArgentina vào năm 1905, andvà tích remainedcực activehoạt inđộng cho [[women'squyền rightsphụ nữ]] causes, having joinedcùng Grierson, [[Alicia Moreau de Justo]],<nowiki/>avànmột andsố othersngười inkhác thethành establishmentlập ofTrung thetâm CenterNữ forgiới Feminismtại atHội thenghị năm 1906 Internationalvề Congress oftưởng Freetự Thoughtdo, heldtổ chức intại Buenos Aires.<ref>{{cite web|url=http://www.lanacion.com.ar/303896-alicia-moreau-de-justo|title=Alicia Moreau de Justo|publisher=''La Nación''}}</ref>
She founded the National League of Women Freethinkers and its journal, ''La Nueva Mujer''. She helped organize the first [[International Congress of Women]] in 1910, and later helped organize the first National [[Child Welfare]] Congress.<ref name=unc/> Her application for a faculty position at her alma mater's Medical School was denied on grounds that she was a still a [[resident alien]], prompting her to apply for Argentine citizenship. Single immigrant women, however, were not generally granted citizenship in Argentina. Lanteri married Dr. Alberto Renshaw in 1910, and following an eight-month-long lawsuit, she was granted citizenship in 1911. The marriage was in itself controversial, as he was 14 years younger than the bride. The same pretext was used to deny her enrollment in the [[Psychiatry]] course at her own alma mater's School of Medicine.<ref name=fogata>{{cite web|url=http://www.lafogata.org/mujer/cra_julieta.htm|title=Julieta Lanteri, una precursora de los derechos de las mujeres|publisher=La Fogata}}</ref>
 
Cô thành lập National League of Women Freethinkers và tạp chí của nó, ''La Nueva Mujer''. Cô giúp tổ chức [[Hội nghị Phụ nữ Quốc tế]] vào năm 1910, và sau đó giúp tổ chức Hội nghị Quyền trẻ em Quốc gia đầu tiên. Đơn xin làm việc của cô tại trường cũ của mình bị từ chối với lý do cô vẫn là một người nước ngoài, dẫn đến việc cô xin nhập quốc tịch Argentina. Phụ nữ nhập cư đơn thân tại Argentina thường không được nhập quốc tịch. Lanteri cưới tiến sĩ Alberto Renshaw vào năm 1910, và sau một vụ kiện kéo dài tám tháng, rốt cuộc cô cũng được nhập quốc tịch vào năm 1911. Bản thân đám cưới cũng gây tranh cãi, vì chú rể nhỏ hơn cô dâu 14 tuổi. Lý do tương tự cũng được đưa ra nhằm từ chối không cho cô nhập học ngành [[tâm thần học]] tại trường cũ của mình.<ref name="fogata">{{cite web|url=http://www.lafogata.org/mujer/cra_julieta.htm|title=Julieta Lanteri, una precursora de los derechos de las mujeres|publisher=La Fogata}}</ref>
Armed with detailed knowledge of Law 5.098, which specified numerous requisites for the right to vote while remaining moot on a woman's right to do so, Lanteri persuaded the precinct chair to accept her vote in the July 16, 1911, elections for the [[Buenos Aires City Legislature|Deliberative Council]], thus becoming the first woman to vote in [[South America]];<ref name=fogata/> women were not granted the right to vote in Argentina nationwide until 1947.<ref name=ba>{{cite web|url=http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/calendario/destacado.php?menu_id=23203&ide=112|title=Calendario Histórico: Se aprueba el voto femenino (21 de Agosto de 1946)|publisher=Buenos Aires Ciudad}}</ref> Electoral Law was amended that year to require [[military service]] (something required of all male Argentine citizens) in order to vote, again eliminating women. Lanteri instead joined her lawyer, Angelica Barreda, in forming a political party, the National Feminist Union, in 1918, and she ran for a seat in the [[Argentine Chamber of Deputies]] in every election thereafter until the [[1930 Argentine coup d'état|1930 military coup]].<ref name=lanteri/>
 
Vì sự hiểu biết về luật 5.098, luật cho phép phụ nữ đi bầu với rất nhiều điều kiện khác nhau, Lanteri thuyết phục được nhân viên khu tuyển cử chấp nhận phiếu bầu của cô vào ngày 16 tháng 7 năm 1911 trong cuộc bầu chọn hội đồng lãnh đạo Buenos Aires, và do đó trở thành người phụ nữ đầu tiên đi bầu tại Nam Mỹ.<ref name="fogata" /> Phụ nữ không được phép đi bầu một cách rộng rãi tại Argentina cho tới năm 1947.<ref name="ba">{{cite web|url=http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/calendario/destacado.php?menu_id=23203&ide=112|title=Calendario Histórico: Se aprueba el voto femenino (21 de Agosto de 1946)|publisher=Buenos Aires Ciudad}}</ref> Luật bầu cử được sửa đổi vào năm sau quy định chỉ có người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự (toàn bộ nam giới Argentina đều phải đi) thì mới được bầu, và do đó loại bỏ phụ nữ. Lanteri sau đó cùng với luật sư của mình, Angelica Barreda, thành lập một đảng phái chính trị, National Feminist Union, vào năm 1918 và cô vận động tranh cử cho một vị trí trong [[Argentine Chamber of Deputies]] trong mỗi kì bầu cử tiếp theo cho đến khi [[cuộc đảo chính quân sự năm 1930 tại Argentina]] xảy ra..<ref name="lanteri" />
Her political party's platform called for [[universal suffrage]], equality of the sexes under the [[Argentine Civil Code]], and a wide array of [[progressivism|progressive]] social legislation, including: legislation regulating working hours; [[equal pay]]; [[pension system|pensions]]; [[maternity leave]] benefits; [[labor law]] reforms regarding women and [[child labor]]ers; professional training for women; the legalization of [[divorce]]; specialist care for [[juvenile delinquent]]s; [[prison reform]]; the abolition of [[capital punishment]]; investments in [[public health]] and [[kindergarten]]s; greater [[work safety]] regulation in factories; [[Temperance movement|bans on the manufacture and sale of alcohol]], [[preventive medicine]] against infectious diseases, and bans on regulated [[brothel]]s.<ref name=unc/> She was unsuccessful, however, garnering 1,000 to 1,730 votes in each election;<ref name=ba/> among her supporters was the nationalist writer [[Manuel Gálvez]] who, opposed to both the [[Partido Autonomista Nacional|Conservatives]] and the ruling [[Radical Civic Union|UCR]], opted to vote for the "intrepid Dr. Lanteri." <ref name=fogata/>
 
Đảng của cô kêu gọi [[đầu phiếu phổ thông]], bình đẳng giới theo [[luật Dân sự Argentina]] và thành lập một loạt luật mới, bao gồm quy định về số giờ làm việc, trả lương đồng đều, lương hưu, lương nghỉ sanh, các cải cách lao động về phụ nữ và lao động trẻ em, đào tạo chuyên nghiệp cho phụ nữ, luật về việc li dị, chăm sóc đặc biệt cho trẻ thành niên phạm tội, cải cách nhà tù, loại bỏ án tử, đầu tư vào y tế và nhà trẻ, các quy định an toàn lao động trong công xưởng, cấm sản xuất và mua bán rượu, vắc xin phòng bệnh, cấm các nhà chứa.<ref name="unc" /> Tuy nhiên cô không thành công, chỉ giành được 1,000 đến 1,730 phiếu trong mỗi kì bầu cử.<ref name="ba" /> Trong số những người ủng hộ cô có nhà văn [[Manuel Gálvez]], người chống đối cả đảng [[Partido Autonomista Nacional|Conservatives]] lẫn đảng nắm quyền [[Radical Civic Union|UCR]], và chọn bầu cho "tiến sĩ dũng cảm Lanteri" <ref name="fogata" />
Dr. Lanteri was inducted into the [[Argentine Medical Association]].<ref name=today/> She continued to practice medicine, and provided [[psychiatric and mental health nursing]] to needy women and children.<ref name=alelia/> She founded the first primary school in the town of [[Sáenz Peña, Buenos Aires]], and lectured extensively in Europe.<ref name=today/> She ventured into other activities, introducing a [[hair restoration]] tonic in 1928.<ref name=lanteri/> Her work for [[women's suffrage]] took a novel turn when, in 1929, she applied for military service on the rationale that, since military service was required for all citizens, women should be permitted military service and, accordingly, the vote. The case reached the [[Argentine Supreme Court]], where it was stricken down, however.<ref name=lanteri/>
 
Tiến sĩ Lanteri được bổ nhiệm vào [[Hiệp hội Y tế Argentina]]..<ref name="today" />Cô tiếp tục thực hành y khoa, và cung cấp các chăm sóc tinh thần cho phụ nữ và trẻ em.<ref name="alelia" /> Cô thành lập trường tiểu học đầu tiên tại thị trấn [[Sáenz Peña, Buenos Aires]], và giảng dạy rất nhiều tại châu Âu.<ref name="today" /> Cô cũng thử tham gia vào các lĩnh vực khác, công bố thuốc bổ chống rụng tóc vào năm 1928. Việc vận động của cô cho quyền đi bầu của phụ nữ có một bước ngoặt mới khi vào năm 1929, cô đăng ký nghĩa vụ quân ,ự với lý do nghĩa vụ này được yêu cầu cho tất cả công dân, phụ nữ cũng phải thực hiện nghĩa vụ này, và do đó, cũng có quyền đi bầu. Việc này lên tới [[tòa án tối cao Argentina]], và bị xử thua.<ref name="lanteri" />
Lanteri walked along [[Avenida Roque Sáenz Peña|Diagonal Norte Avenue]], in [[Buenos Aires CBD|downtown Buenos Aires]], on February 23, 1932, when a motorist struck her. The driver fled, and following two days in the hospital, the noted physician and activist died at age 58;<ref name=lanteri/> over 1,000 people attended her funeral.<ref name=unc/>
 
Lanteri đang đi bộ trên [[đường Diaognal Norte]], khu thương mại của Buenos Aires vào ngày 23 tháng 2 năm 1932 thì một người đi xe mô tô đụng cô. Người điều khiển xe chạy trốn và sau hai ngày ở bệnh viện, cô mất vào tuổi 58.<ref name="lanteri" /> Hơn 1000 người đến dự đám tang cô.<ref name="unc" />
The incident, ruled an accident by the police, was called into question at the time by ''[[El Mundo (Argentina)|El Mundo]]'' writer Adelia Di Carlo. The news daily published details of the incident, including the fact that the police report had had the driver's name and vehicle tags blotted out; that the man, David Klapenbach, was a member of the right-wing [[paramilitary]] group, the [[Argentine Patriotic League]]; and that Klapenbach himself had committed numerous murders. Di Carlo's home was ransacked by the [[Argentine Federal Police]] following the publication of these details.<ref name=lanteri/>
 
Vụ việc được cảnh sát kết luận là tai nạn, điều này bị chất vấn lúc đó bởi tờ ''[[El Mundo (Argentina)|El Mundo]],'' nhà báo Adelia Di Carlo. Tờ nhật báo công bố chi tiết của vụ việc, bao gồm cả việc tên người điều khiển cũng như biển số xe bị che mờ trong báo cáo của cảnh sát cũng như việc người điều khiển là David Klapenbach, thành viên của nhóm bán quân sự hữu khuynh [[Argentine Patriotic League]], và rằng bản thân Klapenbach đã thực hiện nhiều vụ giết người trước đây. Nhà của Di Carlo bị lục soát bởi [[cảnh sát liên bang Argentina]] sau khi công bố những chi tiết trên..<ref name="lanteri" />
Investigative journalists Araceli Bellota and Ana María De Mena published biographies of Lanteri (''Julieta Lanteri: La pasión de una mujer'' and ''Palomita Blanca'', respectively), in 2001.<ref name=lanteri/><ref name=unc/> A street in the newest district of Buenos Aires, [[Puerto Madero]], was named in her honor.<ref>{{cite web|url=http://luis-cortese.idoneos.com/index.php/Calles_de_Puerto_Madero|title=Calles de Puerto Madero|publisher=Luis Cortese}}</ref>
 
InvestigativeNhà journalistsbáo điều tra Araceli Bellota and Ana María De Mena publishedcông biographiesbố oftiểu sử của Lanteri (''Julieta Lanteri: La pasión de una mujer'' and ''Palomita Blanca'',) respectively),vào innăm 2001.<ref name="lanteri" /><ref name="unc" /> AMột con streetđường intrên thequận newestmới districtnhất ofcủa Buenos Aires, [[Puerto Madero]], wasđược namedđặt intheo hertên honor.<ref>{{cite web|url=http://luis-cortese.idoneos.com/index.php/Calles_de_Puerto_Madero|title=Calles de Puerto Madero|publisher=Luis Cortese}}</ref>
 
==Chú thích==
167

lần sửa đổi