Khác biệt giữa các bản “Lai hóa (hóa học)”

Lai hóa sp<sup>2</sup> được gặp trong các phân tử BF<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>...
 
<u>Ví dụ</u>: phân tử [[etilen]] C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>:
 
[[Cấu hình electron]] của nguyên tử C ở [[trạng thái kích thích]]: