Khác biệt giữa các bản “Lai hóa (hóa học)”

Lai hóa sp được gặp trong các phân tử BeH<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, BeCl<sub>2</sub>...
 
<u>Ví dụ</u>: phân tử C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>
 
[[Cấu hình electron]] của nguyên tử C ở [[trạng thái kích thích]]: