Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Quan nhà Tào Ngụy bằng Nhân vật chính trị Tào Ngụy)
''Hiến Đế kỷ'' chép: ''Quách Dĩ, Phàn Trù cùng với Thôi lìa bỏ nhau, mấy lần muốn đánh nhau. Hủ liền lấy đạo lý trách cứ, chúng đều nghe lời Hủ''.
 
Lúc mẹ mất Giả Hủ từ quan, được bái làm Quang lộc đại phu. Lúc này Lý Thôi, Quách Dĩ lại đánh nhau đánh nhau ở trong thành Tràng An. Lý Thôi lại mời Giả Hủ làm Tuyên Nghĩa tướng quân. Giả Hủ lại một lần nữa hòa giải xung đột giữa hai người.
 
== Phục vụ Trương Tú ==