Khác biệt giữa các bản “Danh sách các giải thưởng và đề cử của Katharine Hepburn”

Trang mới: “{| class="infobox" style="width: 25em; text-align: left; font-size: 70%; vertical-align: middle;" |+ <span style="font-size: 9pt">'''Danh sách các giải thư…”
(Trang mới: “{| class="infobox" style="width: 25em; text-align: left; font-size: 70%; vertical-align: middle;" |+ <span style="font-size: 9pt">'''Danh sách các giải thư…”)
(Không có sự khác biệt)
394

lần sửa đổi