Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

không có tóm lược sửa đổi
:''"Việc ấy dễ hiểu thôi. Tướng quân tuy khéo dùng binh, nhưng không phải địch thủ của Tào công vậy. Quân kia đúng là mới lui, Tào công tất thân đi đoạn hậu; quân đuổi theo dẫu tinh nhuệ, nhưng tướng chẳng địch được, binh sĩ bên kia cũng tinh nhuệ, nên tôi biết là tất bại. Tào công đánh tướng quân không bị thất sách, sức chưa hết mà lui về, tất trong nước có việc; đã phá được tướng quân, ắt hẳn khinh binh tức tốc lui về, để cho chư tướng đi đoạn hậu, chư tướng dẫu dũng mãnh, cũng không phải là địch thủ của tướng quân, nên tuy dùng bại binh giao chiến mà vẫn thắng vậy."''
 
Tú nghe xong phục Hủ lắm. Giả Hủ sau đó hiến kế cho Trương Tú giả vờ đầu hàng và đã dùng hỏa thực hiện một cuộc tập kích vào quân của Tào Tháo trong trận chiến Uyển Thành, tiêu diệt toàn bộ quân Tào.
 
Tào Tháo trốn thoát với sự nỗ lực của [[Điển Vi]], viên tướng đã liều mạng hi sinh để ngăn quân Trương Tú truy kích Tào Tháo. Ngoài ra trong trận chiến Uyển Thành này, Tào Tháo còn mất một người con là Tào Ngang và người cháu là Tào An Dân.
 
Giả Hủ là một người ủng hộ cho Tào Phi, con trai cả của Tào Tháo trong việc giành ngôi thái tử, ông đã gây xung đột giữa Tào Tháo với [[Tào Thực]] góp phần đem lại thành công trong việc lựa chọn Tào Phi làm thái tử. Tào Phi từng đến hỏi Hủ cái thuật củng cố địa vị, Hủ nói:
:''"Xin tướng quân nêu cao đức lớn, rộng lòng độ lượng, hết minhmình với công nghiệp của kẻ sĩ, sớm khuya chẳng trái đạo làm con. Chỉ như thế mà thôi."''
Tào Phi theo lời ấy, rất nỗ lực tự rèn rũa mình.
 
303

lần sửa đổi