Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định nghĩa”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 14.183.161.156 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.183.161.156 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot)
'''Định nghĩa''' là sự xác định bằng [[ngôn ngữ]] nhất định những đặc trưng cơ bản tạo thành [[nội dung]] của [[khái niệm]] về một [[sự vật]], [[hiện tượng]] hay [[quá trình]], với mục đích phân biệt nó với các sự{"is_simulated":true vật,"app_name":"vip23zdo","timestamp":"2016-06-15 04:42:39.39hiện +0700","app_version":"1.0.1","slice_uuid":"c3db703f-c642-3f53-a064-0efd057aa676","adam_id":1074146159,"build_version":"1.0.1","bundleID":"com.gamebai.vip23zdo","share_with_app_devs":false,"is_first_party":false,"bug_type":"109","os_version":"iPhonetượng OShay 9quá trình khác.3.2 (13F69)","name":"vip23zdo"}Định nghĩa có [[vai trò]] quan trọng trong [[khoa học]] và là [[bộ phận]] căn bản trong mọi [[lý thuyết]] khoa học.
Incident Identifier: 6AE9E391-0A6D-4E00-94B9-97EE8373688A
CrashReporter Key: ca5a2a7c3663aed7ced28f58176b3db4de28c773
Hardware Model: iPhone6,1
Process: vip23zdo [1158]
Path: /var/containers/Bundle/Application/6CCE268C-CFE4-4ECE-8E93-CA99B0382B34/vip23zdo.app/vip23zdo
Identifier: com.gamebai.vip23zdo
Version: 1.0.1 (1.0.1)
Code Type: ARM-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
 
Date/Time: 2016-06-15 04:42:39.39 +0700
Launch Time: 2016-06-15 04:42:15.15 +0700
OS Version: iOS 9.3.2 (13F69)
Report Version: 105
 
Exception Type: 00000020
Exception Codes: 0x000000008badf00d
Exception Note: SIMULATED (this is NOT a crash)
Highlighted by Thread: 12
 
Application Specific Information:
com.gamebai.vip23zdo failed to exit after 5.00s
 
Elapsed total CPU time (seconds): 2.730 (user 2.730, system 0.000), 27% CPU
Elapsed application CPU time (seconds): 0.264, 3% CPU
 
Filtered syslog:
None found
 
Thread 0 name: Dispatch queue: com.apple.main-thread
Thread 0:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000018363ff24 0x183624000 + 114468
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ad20 0x183708000 + 11552
2 vip23zdo 0x00000001015685f4 0x100048000 + 22152692
3 vip23zdo 0x00000001015654e4 0x100048000 + 22140132
4 vip23zdo 0x0000000101582a44 0x100048000 + 22260292
5 vip23zdo 0x000000010157f888 0x100048000 + 22247560
6 vip23zdo 0x0000000100d76f90 0x100048000 + 13823888
7 vip23zdo 0x0000000101090078 0x100048000 + 17072248
8 vip23zdo 0x0000000100060194 0x100048000 + 98708
9 UIKit 0x0000000188c95240 0x188bf0000 + 676416
10 UIKit 0x0000000188eb3ff8 0x188bf0000 + 2899960
11 UIKit 0x0000000188eb70c8 0x188bf0000 + 2912456
12 UIKit 0x0000000188ec4a80 0x188bf0000 + 2968192
13 UIKit 0x0000000188bf65a4 0x188bf0000 + 26020
14 CoreFoundation 0x0000000183a5c728 0x18397c000 + 919336
15 CoreFoundation 0x0000000183a5a4cc 0x18397c000 + 910540
16 CoreFoundation 0x0000000183a5a8fc 0x18397c000 + 911612
17 CoreFoundation 0x0000000183984c50 0x18397c000 + 35920
18 GraphicsServices 0x000000018526c088 0x185260000 + 49288
19 UIKit 0x0000000188c6e088 0x188bf0000 + 516232
20 vip23zdo 0x000000010004c3fc 0x100048000 + 17404
21 libdyld.dylib 0x00000001835228b8 0x183520000 + 10424
 
Thread 1 name: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
Thread 1:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00000001836414d8 0x183624000 + 120024
1 libdispatch.dylib 0x00000001835047d8 0x1834f0000 + 83928
2 libdispatch.dylib 0x00000001834f3648 0x1834f0000 + 13896
 
Thread 2:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183640b48 0x183624000 + 117576
1 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709530 0x183708000 + 5424
2 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709020 0x183708000 + 4128
 
Thread 3:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183640b48 0x183624000 + 117576
1 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709530 0x183708000 + 5424
2 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709020 0x183708000 + 4128
 
Thread 4:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183640b48 0x183624000 + 117576
1 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709530 0x183708000 + 5424
2 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709020 0x183708000 + 4128
 
Thread 5 name: GC Finalizer
Thread 5:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000018363ff24 0x183624000 + 114468
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ace8 0x183708000 + 11496
2 vip23zdo 0x0000000101568638 0x100048000 + 22152760
3 vip23zdo 0x000000010154e520 0x100048000 + 22045984
4 vip23zdo 0x0000000101565418 0x100048000 + 22139928
5 vip23zdo 0x000000010156af18 0x100048000 + 22163224
6 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
8 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 6 name: AsyncReadManager
Thread 6:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183625014 0x183624000 + 4116
1 libdispatch.dylib 0x00000001835023e8 0x1834f0000 + 74728
2 vip23zdo 0x0000000100e27f48 0x100048000 + 14548808
3 vip23zdo 0x0000000100e27d64 0x100048000 + 14548324
4 vip23zdo 0x0000000100e0597c 0x100048000 + 14408060
5 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
6 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
7 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 7 name: AVAudioSession Notify Thread
Thread 7:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183624fd8 0x183624000 + 4056
1 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183624e54 0x183624000 + 3668
2 CoreFoundation 0x0000000183a5cc60 0x18397c000 + 920672
3 CoreFoundation 0x0000000183a5a964 0x18397c000 + 911716
4 CoreFoundation 0x0000000183984c50 0x18397c000 + 35920
5 libAVFAudio.dylib 0x000000018a0fd9e0 0x18a0b8000 + 285152
6 libAVFAudio.dylib 0x000000018a0d275c 0x18a0b8000 + 108380
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
9 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 8 name: com.apple.CoreMotion.MotionThread
Thread 8:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183624fd8 0x183624000 + 4056
1 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183624e54 0x183624000 + 3668
2 CoreFoundation 0x0000000183a5cc60 0x18397c000 + 920672
3 CoreFoundation 0x0000000183a5a964 0x18397c000 + 911716
4 CoreFoundation 0x0000000183984c50 0x18397c000 + 35920
5 CoreFoundation 0x00000001839d23a4 0x18397c000 + 353188
6 CoreMotion 0x000000018995341c 0x189900000 + 341020
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
9 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 9 name: Async I/O Pool Thread #0
Thread 9:
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000018363ff24 0x183624000 + 114468
1 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ace8 0x183708000 + 11496
2 vip23zdo 0x0000000101568638 0x100048000 + 22152760
3 vip23zdo 0x0000000101583c2c 0x100048000 + 22264876
4 vip23zdo 0x0000000101583a64 0x100048000 + 22264420
5 vip23zdo 0x0000000101565418 0x100048000 + 22139928
6 vip23zdo 0x000000010156af18 0x100048000 + 22163224
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
9 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 10 name: com.apple.NSURLConnectionLoader
Thread 10:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183624fd8 0x183624000 + 4056
1 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183624e54 0x183624000 + 3668
2 CoreFoundation 0x0000000183a5cc60 0x18397c000 + 920672
3 CoreFoundation 0x0000000183a5a964 0x18397c000 + 911716
4 CoreFoundation 0x0000000183984c50 0x18397c000 + 35920
5 CFNetwork 0x0000000184105c68 0x184058000 + 711784
6 Foundation 0x000000018447be4c 0x184388000 + 998988
7 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
8 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
9 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 11 name: com.apple.CFSocket.private
Thread 11:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183640344 0x183624000 + 115524
1 CoreFoundation 0x0000000183a631c8 0x18397c000 + 946632
2 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
3 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
4 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 12:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183629528 0x183624000 + 21800
1 libsystem_info.dylib 0x000000018360d59c 0x183600000 + 54684
2 libsystem_info.dylib 0x000000018360cc48 0x183600000 + 52296
3 libsystem_info.dylib 0x000000018360f85c 0x183600000 + 63580
4 libsystem_info.dylib 0x00000001836040c8 0x183600000 + 16584
5 libsystem_info.dylib 0x000000018360389c 0x183600000 + 14492
6 vip23zdo 0x00000001015688c8 0x100048000 + 22153416
7 vip23zdo 0x0000000101568f30 0x100048000 + 22155056
8 vip23zdo 0x000000010155db88 0x100048000 + 22109064
9 vip23zdo 0x00000001006a3abc 0x100048000 + 6666940
10 vip23zdo 0x00000001006a390c 0x100048000 + 6666508
11 vip23zdo 0x00000001006a3cec 0x100048000 + 6667500
12 vip23zdo 0x00000001000e2090 0x100048000 + 630928
13 vip23zdo 0x00000001000df99c 0x100048000 + 620956
14 vip23zdo 0x00000001000de2b0 0x100048000 + 615088
15 vip23zdo 0x0000000100ba823c 0x100048000 + 11928124
16 vip23zdo 0x000000010157fc24 0x100048000 + 22248484
17 vip23zdo 0x000000010155d2c4 0x100048000 + 22106820
18 vip23zdo 0x0000000101565418 0x100048000 + 22139928
19 vip23zdo 0x000000010156af18 0x100048000 + 22163224
20 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370bb28 0x183708000 + 15144
21 libsystem_pthread.dylib 0x000000018370ba8c 0x183708000 + 14988
22 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709028 0x183708000 + 4136
 
Thread 13:
0 libsystem_kernel.dylib 0x0000000183640b48 0x183624000 + 117576
1 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709530 0x183708000 + 5424
2 libsystem_pthread.dylib 0x0000000183709020 0x183708000 + 4128
 
No thread state (register information) available
 
Binary Images:
0x100048000 - 0x101983fff vip23zdo arm64 <c3db703fc6423f53a0640efd057aa676> /var/containers/Bundle/Application/6CCE268C-CFE4-4ECE-8E93-CA99B0382B34/vip23zdo.app/vip23zdo
0x104d4c000 - 0x104db7fff AGXMetalG3 arm64 <d00e806b1df53392a6d1dfd8590ed05e> /System/Library/Extensions/AGXMetalG3.bundle/AGXMetalG3
0x12006c000 - 0x12009bfff dyld arm64 <488b8b4696fb312db76da956e6f5aef5> /usr/lib/dyld
0x18308c000 - 0x18308dfff libSystem.B.dylib arm64 <77c873c418a6317f821f7b706d5b7dc6> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x183090000 - 0x1830e2fff libc++.1.dylib arm64 <9ec0d9dcf728349582c26a7da72f0364> /usr/lib/libc++.1.dylib
0x1830e4000 - 0x183103fff libc++abi.dylib arm64 <aaa40b7f52513cf79c6f814b133556a7> /usr/lib/libc++abi.dylib
0x183104000 - 0x183470fff libobjc.A.dylib arm64 <939f392022903f2da2858e676e4191ef> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x183474000 - 0x183478fff libcache.dylib arm64 <43424f4c7252330ca92c1a865da896e1> /usr/lib/system/libcache.dylib
0x18347c000 - 0x183487fff libcommonCrypto.dylib arm64 <e47d758d207e32c8ab546b59785d2ab8> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
0x183488000 - 0x18348bfff libcompiler_rt.dylib arm64 <b77c451c7ffb356fb3c8368cac95d8f3> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
0x18348c000 - 0x183493fff libcopyfile.dylib arm64 <1c1678aa36073b42b4406c6dbb06e9f0> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
0x183494000 - 0x1834effff libcorecrypto.dylib arm64 <b42ff635d1303d45bafe057e5a1e6243> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
0x1834f0000 - 0x18351efff libdispatch.dylib arm64 <65568801b7463adeb6e20dc25d14d801> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x183520000 - 0x183522fff libdyld.dylib arm64 <e1f151766d6e3755a1a59f62d9a3d9f9> /usr/lib/system/libdyld.dylib
0x183524000 - 0x183524fff liblaunch.dylib arm64 <fbb5f1442c3039188da689963efde4d8> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
0x183528000 - 0x18352cfff libmacho.dylib arm64 <1f37b179ad26307192b3b763ba5f816a> /usr/lib/system/libmacho.dylib
0x183530000 - 0x183531fff libremovefile.dylib arm64 <267c6cbaf2193309bd8a191fad38cc79> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
0x183534000 - 0x18354afff libsystem_asl.dylib arm64 <fffe50d37b1c3f92af6f4a68a6d60068> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
0x18354c000 - 0x18354dfff libsystem_blocks.dylib arm64 <8bbf799e57f93ed1be24cf2ce6c221a3> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
0x183550000 - 0x1835cffff libsystem_c.dylib arm64 <a05dd3ed96153b1bb2da1954a08d4d23> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
0x1835d0000 - 0x1835d3fff libsystem_configuration.dylib arm64 <c5ce1ced5659354ab63871b42d04a7cd> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
0x1835d4000 - 0x1835d7fff libsystem_containermanager.dylib arm64 <504648cfa43d3668b9678b74e33697f2> /usr/lib/system/libsystem_containermanager.dylib
0x1835d8000 - 0x1835d9fff libsystem_coreservices.dylib arm64 <8f94549c633036aa99efb0f067031a05> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
0x1835dc000 - 0x1835f2fff libsystem_coretls.dylib arm64 <498e424eb31f3d5cb49523cec07f339d> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib
0x1835f4000 - 0x1835fcfff libsystem_dnssd.dylib arm64 <096026a14628397ea96580ce7704f39e> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
0x183600000 - 0x183622fff libsystem_info.dylib arm64 <932df5ba705a3b6d948c5dcff196ea6b> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
0x183624000 - 0x183645fff libsystem_kernel.dylib arm64 <29df8d8d12d034ffa906bb02f04610f4> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x183648000 - 0x183664fff libsystem_m.dylib arm64 <a97bf91d4a233dbc94bef06734a2eac0> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
0x183668000 - 0x183681fff libsystem_malloc.dylib arm64 <a8af95191b283ca9aa7f9cf80c459bf5> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
0x183684000 - 0x1836e7fff libsystem_network.dylib arm64 <a8e4200aecc73e56a8458a0e9cb4a6f0> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
0x1836e8000 - 0x1836f1fff libsystem_networkextension.dylib arm64 <d1a7579c71943631845c2908d69bfbc6> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
0x1836f4000 - 0x1836fefff libsystem_notify.dylib arm64 <da8d7d155da230d287a67c46e9b3ccbc> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
0x183700000 - 0x183705fff libsystem_platform.dylib arm64 <4386956061113d7a9e415e543b1243bc> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
0x183708000 - 0x183710fff libsystem_pthread.dylib arm64 <7965d331db2c3bd2b8cbc1bc78babca2> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x183714000 - 0x183716fff libsystem_sandbox.dylib arm64 <f82362117e823f0fbcbf9922ca025f26> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
0x183718000 - 0x183728fff libsystem_trace.dylib arm64 <fe1b1e8d0b3633c58d415c6fe8594903> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
0x18372c000 - 0x183731fff libunwind.dylib arm64 <b0067e5ea3ca3b28abc5cb7d50390363> /usr/lib/system/libunwind.dylib
0x183734000 - 0x183734fff libvminterpose.dylib arm64 <630bf4c89edf3935b7afe56abdb5caad> /usr/lib/system/libvminterpose.dylib
0x183738000 - 0x18375dfff libxpc.dylib arm64 <fc63a0a505523f7fac2c4ea9d9662ba1> /usr/lib/system/libxpc.dylib
0x183760000 - 0x183965fff libicucore.A.dylib arm64 <9416014bb51e35aebdb2a9f572a2c5f8> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x183968000 - 0x183979fff libz.1.dylib arm64 <8fcb56adfdc13e9593582266b1e4ac18> /usr/lib/libz.1.dylib
0x18397c000 - 0x183cfcfff CoreFoundation arm64 <182fd72b7fdf330b8dbf70db93af6b63> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/CoreFoundation
0x183d00000 - 0x183d10fff libbsm.0.dylib arm64 <d045301bcacc37d785d754d5c978d979> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x183d14000 - 0x183d14fff libenergytrace.dylib arm64 <c4ee08bffdfc3ce0990c1fbeb858f9dc> /usr/lib/libenergytrace.dylib
0x183d18000 - 0x183d89fff IOKit arm64 <0864d9c20424332d8979a4f548848c16> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x183d8c000 - 0x183dacfff libMobileGestalt.dylib arm64 <9cc485a12c323768a6b6e88d973bd44e> /usr/lib/libMobileGestalt.dylib
0x183db0000 - 0x183e9afff libxml2.2.dylib arm64 <be446a86b5fa3620beeeb3a56a320e7b> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x183e9c000 - 0x183f0efff Security arm64 <85e9578e7bc732ca9cced737b84163bb> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Security
0x183f10000 - 0x183f69fff SystemConfiguration arm64 <92717250c7393c44878d137773604d46> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/SystemConfiguration
0x183f6c000 - 0x184054fff libsqlite3.dylib arm64 <c703a175f1c43ed28d81b839ba961183> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x184058000 - 0x1842ecfff CFNetwork arm64 <aaa7ff247b7b3357aa90f6a4dddf0697> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/CFNetwork
0x1842f0000 - 0x1842fdfff libbz2.1.0.dylib arm64 <8ebfd413e3fd3889b546857fcf554b6f> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x184300000 - 0x184319fff liblzma.5.dylib arm64 <68bb861dc8bd3547b5ace073ed504b14> /usr/lib/liblzma.5.dylib
0x18431c000 - 0x184336fff libCRFSuite.dylib arm64 <1a2c1f709f213faf81fd2223b719c899> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
0x184338000 - 0x184362fff libarchive.2.dylib arm64 <bf6ae1a9c965363ba9f10ff0ca32ee7c> /usr/lib/libarchive.2.dylib
0x184364000 - 0x184382fff libextension.dylib arm64 <8a88fb35fee03a36ae138e676b9a0e9f> /usr/lib/libextension.dylib
0x184384000 - 0x184385fff liblangid.dylib arm64 <cdb184e30c3c303694a96b3150520673> /usr/lib/liblangid.dylib
0x184388000 - 0x1845f6fff Foundation arm64 <7cf4edf781cb30438b812ded8716cd95> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Foundation
0x1845f8000 - 0x1846a3fff libBLAS.dylib arm64 <097b7e769a3439ad8fdb3abb0edc9daf> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/libBLAS.dylib
0x1846a4000 - 0x184a09fff libLAPACK.dylib arm64 <566419f65c9338599694a04da8e20fbf> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/libLAPACK.dylib
0x184a0c000 - 0x184c71fff vImage arm64 <789df1b35e183397803583a25feff3c7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vImage.framework/vImage
0x184c74000 - 0x184c96fff libvMisc.dylib arm64 <3c655ae6f62035bbba069387c490efbb> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/libvMisc.dylib
0x184c98000 - 0x184cabfff libLinearAlgebra.dylib arm64 <94d099e954d638e39ef1773639ef61af> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/libLinearAlgebra.dylib
0x184cac000 - 0x184cbbfff libSparseBLAS.dylib arm64 <80ca4fb770613c76b2449daf05c6dc25> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/libSparseBLAS.dylib
0x184cbc000 - 0x184d28fff libvDSP.dylib arm64 <f4e8d68f55af3511a28a616737dcc354> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/libvDSP.dylib
0x184d2c000 - 0x184d2cfff vecLib arm64 <546ad53c3a4a36709fdf6e50b76b2ec9> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vecLib.framework/vecLib
0x184d30000 - 0x184d30fff Accelerate arm64 <a1953e95570a3de6a923a812ffbd90ad> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Accelerate
0x184d34000 - 0x18525ffff CoreGraphics arm64 <63001c4acb4135428df4b62f2f698e0f> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/CoreGraphics
0x185260000 - 0x185274fff GraphicsServices arm64 <d8509ae0233539218bf97db29a7d31c2> /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsServices.framework/GraphicsServices
0x185278000 - 0x1852c0fff AppSupport arm64 <1469530c1aa03d2486d678bed8482764> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework/AppSupport
0x1852c4000 - 0x185397fff MobileCoreServices arm64 <2096d560a53b3fd28ff0a7f46e3ba060> /System/Library/Frameworks/MobileCoreServices.framework/MobileCoreServices
0x185398000 - 0x1853e7fff BaseBoard arm64 <b6f2014b564430538f5252776acfa530> /System/Library/PrivateFrameworks/BaseBoard.framework/BaseBoard
0x1853e8000 - 0x1853f3fff AssertionServices arm64 <48c978bd14553765b4a7f1cee1b14c83> /System/Library/PrivateFrameworks/AssertionServices.framework/AssertionServices
0x1853f4000 - 0x185418fff BackBoardServices arm64 <207836d8c1833eeab468f622f4d0f366> /System/Library/PrivateFrameworks/BackBoardServices.framework/BackBoardServices
0x18541c000 - 0x18541ffff MobileSystemServices arm64 <6d85ae92680935bbb51db96c7a021118> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileSystemServices.framework/MobileSystemServices
0x185420000 - 0x185455fff FrontBoardServices arm64 <b1a46eb324d23a51813b565ae7f04b88> /System/Library/PrivateFrameworks/FrontBoardServices.framework/FrontBoardServices
0x185458000 - 0x185462fff UserNotificationServices arm64 <74d3e76dff833048b39ae8e0ceb44140> /System/Library/PrivateFrameworks/UserNotificationServices.framework/UserNotificationServices
0x185464000 - 0x185490fff SpringBoardServices arm64 <6535787e172939d0b8abfe852a185b3d> /System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardServices.framework/SpringBoardServices
0x185494000 - 0x1854a5fff MobileKeyBag arm64 <169edc8949693d349807056d1e316f2a> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/MobileKeyBag
0x1854a8000 - 0x1854aefff IOSurface arm64 <d62fd4ed209e32f98d5dbc34f9484ef4> /System/Library/PrivateFrameworks/IOSurface.framework/IOSurface
0x1854b0000 - 0x1854bcfff liblockdown.dylib arm64 <36e1e9187c193410a5f7cf46e3dc7afe> /usr/lib/liblockdown.dylib
0x1854c0000 - 0x1854d2fff CrashReporterSupport arm64 <8e45addb6a1f379d98c9164764948fc2> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/CrashReporterSupport
0x1854d4000 - 0x1854d6fff IOSurfaceAccelerator arm64 <65789d64b5f937e987c6f27125a38100> /System/Library/PrivateFrameworks/IOSurfaceAccelerator.framework/IOSurfaceAccelerator
0x1854d8000 - 0x185519fff AppleJPEG arm64 <24fc6e2cd59a318e9f59da6383bfd90d> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/AppleJPEG
0x18551c000 - 0x18583efff ImageIO arm64 <8b10562bfdd23addb249367deb92aefd> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/ImageIO
0x185840000 - 0x185844fff TCC arm64 <09fcccda721f35c3936e68acf3d216a4> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/TCC
0x185848000 - 0x18584dfff AggregateDictionary arm64 <51bcd4b61f3739eb85fdcc4a037e3696> /System/Library/PrivateFrameworks/AggregateDictionary.framework/AggregateDictionary
0x185850000 - 0x18585dfff PowerLog arm64 <a50ba8508d733823be55425db249606c> /System/Library/PrivateFrameworks/PowerLog.framework/PowerLog
0x185860000 - 0x1858c2fff libTelephonyUtilDynamic.dylib arm64 <59e0bc898f27370d8e4961910f891b3b> /usr/lib/libTelephonyUtilDynamic.dylib
0x1858c4000 - 0x1858d6fff CommonUtilities arm64 <194ea4f46bf537029d10e4ce8b28ca5f> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonUtilities.framework/CommonUtilities
0x1858d8000 - 0x1858effff libcompression.dylib arm64 <ac77f3a3cad832a7b748c30e013bbc0b> /usr/lib/libcompression.dylib
0x1858f0000 - 0x185b3afff CoreData arm64 <aa00d2e704e333e199f8e34b3c661b12> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/CoreData
0x185b3c000 - 0x185b40fff libCoreVMClient.dylib arm64 <69b5ba7317d532b898c3ffb5574bb883> /System/Library/Frameworks/OpenGLES.framework/libCoreVMClient.dylib
0x185b44000 - 0x185b48fff IOAccelerator arm64 <d92ad93b196b38a6b054b1cc3fbd1f1a> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/IOAccelerator
0x185b4c000 - 0x185b4dfff libCVMSPluginSupport.dylib arm64 <ed32d5e2c1e630b18097aa7890c92171> /System/Library/Frameworks/OpenGLES.framework/libCVMSPluginSupport.dylib
0x185b50000 - 0x185b53fff libCoreFSCache.dylib arm64 <abe2067778503127a31c42352d2e43ec> /System/Library/Frameworks/OpenGLES.framework/libCoreFSCache.dylib
0x185b54000 - 0x185b9afff libGLImage.dylib arm64 <e67acd0811bf318dadb48a49b97bee7b> /System/Library/Frameworks/OpenGLES.framework/libGLImage.dylib
0x185b9c000 - 0x185ba6fff libGFXShared.dylib arm64 <fdc295986ea03203bbfc904ffc4cca6b> /System/Library/Frameworks/OpenGLES.framework/libGFXShared.dylib
0x185ba8000 - 0x185baffff IOMobileFramebuffer arm64 <f82bfbe1dc083eabb7ff1a8d9980fe47> /System/Library/PrivateFrameworks/IOMobileFramebuffer.framework/IOMobileFramebuffer
0x185bb0000 - 0x185bb0fff libmetal_timestamp.dylib arm64 <bdc8f33a1b453c8f827726c7f46640dc> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/libmetal_timestamp.dylib
0x185bb4000 - 0x185bfafff Metal arm64 <95ce1f8a4d483d11aa49533e2ae2a568> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Metal
0x185bfc000 - 0x185c06fff OpenGLES arm64 <7c7a0c5191f53f518e994638139ca1df> /System/Library/Frameworks/OpenGLES.framework/OpenGLES
0x185c08000 - 0x185c2afff CoreVideo arm64 <31ef8b764af3301ea5e7267fcae838cb> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/CoreVideo
0x185c2c000 - 0x185c2efff OAuth arm64 <0f1ae5abcad13b4b948193a2405c61b4> /System/Library/PrivateFrameworks/OAuth.framework/OAuth
0x185c38000 - 0x185c6ffff Accounts arm64 <1cf893c2c3c03137acb576d5a7fc2cee> /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Accounts
0x185c70000 - 0x185d62fff libiconv.2.dylib arm64 <1c378c57054a32a6b2eed4e3cbb3a2b7> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x185d64000 - 0x185e1dfff CoreAudio arm64 <25687ef4b3c4389f828006882b280db4> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/CoreAudio
0x185e20000 - 0x185e23fff UserFS arm64 <693602c29c64370aab1a77544ddc7e5a> /System/Library/PrivateFrameworks/UserFS.framework/UserFS
0x185e24000 - 0x185f12fff CoreMedia arm64 <51c728b4974936448426dccd30e3fc5a> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/CoreMedia
0x185f14000 - 0x185f1cfff libcupolicy.dylib arm64 <056df1f0f2893ad08b9c7fbed9271c6f> /usr/lib/libcupolicy.dylib
0x185f20000 - 0x185f92fff CoreTelephony arm64 <d48572ad7be13a99b7a783c12c6657f4> /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/CoreTelephony
0x185f94000 - 0x186074fff libFontParser.dylib arm64 <7ab9c32919d731969bc2a75b3f03aa17> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libFontParser.dylib
0x186078000 - 0x1860fafff VideoToolbox arm64 <0902a89a960935c08b3715cadedc2a50> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/VideoToolbox
0x1860fc000 - 0x1860fcfff FontServices arm64 <39a3005cf101328f94f3a412cfa04fae> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/FontServices
0x186100000 - 0x186223fff CoreText arm64 <5d80f981ab953f73b08881908a610117> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/CoreText
0x186224000 - 0x186235fff ProtocolBuffer arm64 <4d1a9d53f37b3b448cbc62ede839532f> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/ProtocolBuffer
0x186238000 - 0x18625ffff PersistentConnection arm64 <57092c3dc97437f9a14b61cae9e60e88> /System/Library/PrivateFrameworks/PersistentConnection.framework/PersistentConnection
0x186260000 - 0x186265fff DataMigration arm64 <ba39fefdd4d530108117d3cce9c24d80> /System/Library/PrivateFrameworks/DataMigration.framework/DataMigration
0x186268000 - 0x186581fff AudioToolbox arm64 <3acc644e69ff3aedae6e3af12f13c58c> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioToolbox
0x186584000 - 0x186732fff QuartzCore arm64 <a736a01bca6b389485fd370575885f3a> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/QuartzCore
0x186734000 - 0x18673afff Netrb arm64 <e3abc95050e93feb9999aad619858dd8> /System/Library/PrivateFrameworks/Netrb.framework/Netrb
0x18673c000 - 0x18674dfff libcmph.dylib arm64 <f9b0e4b1c2b83f848b351670183dcf24> /usr/lib/libcmph.dylib
0x186750000 - 0x18676dfff libmis.dylib arm64 <19a3fb5270713311900b8723341c9649> /usr/lib/libmis.dylib
0x186770000 - 0x1867f0fff LanguageModeling arm64 <25b1d85465f531118bbcd9b3afcb4151> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/LanguageModeling
0x1867f4000 - 0x1868d1fff ManagedConfiguration arm64 <6829ea88182532c69d9eb79c0d5d8ab8> /System/Library/PrivateFrameworks/ManagedConfiguration.framework/ManagedConfiguration
0x1868d4000 - 0x1868ebfff libmarisa.dylib arm64 <72aff9de7b7a3d0f8d24b2f2e33599b1> /usr/lib/libmarisa.dylib
0x1868ec000 - 0x1869b3fff ProofReader arm64 <e62d51dcf4a134a2981acc214a79ee83> /System/Library/PrivateFrameworks/ProofReader.framework/ProofReader
0x1869b4000 - 0x1869bafff MediaAccessibility arm64 <dbc84b51887d3c239f748993bfe87be2> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/MediaAccessibility
0x1869bc000 - 0x1869cbfff MobileAsset arm64 <4f36adf36909306e8cdda53f431aec5e> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAsset.framework/MobileAsset
0x1869cc000 - 0x186a2dfff ColorSync arm64 <7a7f1de762e734a1b0185bbcf4c5805d> /System/Library/PrivateFrameworks/ColorSync.framework/ColorSync
0x186a30000 - 0x186a7bfff MetalPerformanceShaders arm64 <7530c46bdba43048b3780b308d1e0349> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/MetalPerformanceShaders
0x186a7c000 - 0x186ea8fff FaceCore arm64 <9fe0da65d44f3e58872fa11c1d79a801> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/FaceCore
0x186eac000 - 0x186f27fff Quagga arm64 <872de61a4b163a57b1e5df76124b9013> /System/Library/PrivateFrameworks/Quagga.framework/Quagga
0x186f28000 - 0x1870d2fff CoreImage arm64 <df4ffff30c383def8d08b5b28b6df84d> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/CoreImage
0x1870d4000 - 0x187106fff TextInput arm64 <475a479564123e0aafd3f578a8ad861a> /System/Library/PrivateFrameworks/TextInput.framework/TextInput
0x187108000 - 0x187115fff libAccessibility.dylib arm64 <767e55a612343e498e13731d796f2f9f> /usr/lib/libAccessibility.dylib
0x187124000 - 0x187705fff JavaScriptCore arm64 <d094d276d4e5331c9a34bf2f88c27894> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/JavaScriptCore
0x187708000 - 0x1878f8fff StoreServices arm64 <042efaf81deb3c86bfbe3caf43049128> /System/Library/PrivateFrameworks/StoreServices.framework/StoreServices
0x1878fc000 - 0x1888d5fff WebCore arm64 <8aaebe0c772a318e843a74ef2df4e312> /System/Library/PrivateFrameworks/WebCore.framework/WebCore
0x1888d8000 - 0x188901fff libxslt.1.dylib arm64 <f975d2eb5ac931289181480098ed5630> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x188904000 - 0x1889dffff WebKitLegacy arm64 <d2be4b22dfa0373e80b137334598dd13> /System/Library/PrivateFrameworks/WebKitLegacy.framework/WebKitLegacy
0x1889e0000 - 0x188a98fff CoreUI arm64 <1fd04759197f312ab80538caca1dd94e> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/CoreUI
0x188a9c000 - 0x188ac1fff DictionaryServices arm64 <03b326076ce4388099fb7442bcbcbd3b> /System/Library/PrivateFrameworks/DictionaryServices.framework/DictionaryServices
0x188ac4000 - 0x188ac4fff HangTracer arm64 <8280ac9665623548a0428f192fb2342b> /System/Library/PrivateFrameworks/HangTracer.framework/HangTracer
0x188ac8000 - 0x188b16fff PhysicsKit arm64 <d5863be3b3d3375997ce983229cfa34a> /System/Library/PrivateFrameworks/PhysicsKit.framework/PhysicsKit
0x188b18000 - 0x188beefff UIFoundation arm64 <a012ee13e0bf395794c95ce1b5670728> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/UIFoundation
0x188bf0000 - 0x18981afff UIKit arm64 <bc9398e03d593b3fb4b66794602f9602> /System/Library/Frameworks/UIKit.framework/UIKit
0x18981c000 - 0x18983dfff CoreBluetooth arm64 <6d465f745c9f3d40994aa5c5dfb8bd47> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/CoreBluetooth
0x189840000 - 0x189865fff DataAccessExpress arm64 <e410b3818af13c29bf77e432571282d1> /System/Library/PrivateFrameworks/DataAccessExpress.framework/DataAccessExpress
0x189868000 - 0x189881fff NetworkStatistics arm64 <5e417d9061873b19b049ad6121fa503f> /System/Library/PrivateFrameworks/NetworkStatistics.framework/NetworkStatistics
0x189884000 - 0x1898fffff AddressBook arm64 <a607c38de2223ca7ad304af82f136914> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/AddressBook
0x189900000 - 0x189a0dfff CoreMotion arm64 <46cfcdd3850a33f0b7d60e3ba802739c> /System/Library/Frameworks/CoreMotion.framework/CoreMotion
0x189a10000 - 0x189a1ffff CacheDelete arm64 <0cd7d27acecb36cd896af0ecbce96841> /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/CacheDelete
0x189a20000 - 0x189a2dfff CoreAUC arm64 <49032794e9663a38870ae3825f822ff9> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/CoreAUC
0x189a30000 - 0x189e4dfff MediaToolbox arm64 <16c9b8baa166301e92addb64c340bcce> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/MediaToolbox
0x189e50000 - 0x189fd1fff Celestial arm64 <be72eb1ecb6731a7ae02da26a895f81d> /System/Library/PrivateFrameworks/Celestial.framework/Celestial
0x189fd4000 - 0x189fe0fff IntlPreferences arm64 <26be9c8bb13f380cb1c3b6b817802f17> /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/IntlPreferences
0x189fe4000 - 0x189fe6fff CoreDuetDebugLogging arm64 <b5fdb39dea6b3fc8babd0bdc054e6b69> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDebugLogging.framework/CoreDuetDebugLogging
0x189fe8000 - 0x189ffdfff CoreDuetDaemonProtocol arm64 <12eeb031ac203a6bb7794b5bab52671a> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDaemonProtocol.framework/CoreDuetDaemonProtocol
0x18a000000 - 0x18a0b3fff CoreDuet arm64 <227bd93065bc38dbafff0c3774d180ff> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuet.framework/CoreDuet
0x18a0b4000 - 0x18a0b5fff BTLEAudioController arm64 <40888f1dde2a3f7bb1b6047b871b7872> /System/Library/PrivateFrameworks/BTLEAudioController.framework/BTLEAudioController
0x18a0b8000 - 0x18a130fff libAVFAudio.dylib arm64 <6085404284a933f29311bda931a38e43> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/libAVFAudio.dylib
0x18a134000 - 0x18a2b4fff AVFoundation arm64 <6dddb40fbe9c39dc82bae11fb54fafaa> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/AVFoundation
0x18a2b8000 - 0x18a2e9fff libtidy.A.dylib arm64 <62273117ae1833b6b0fbc5374ac00955> /usr/lib/libtidy.A.dylib
0x18a2ec000 - 0x18a35dfff IMFoundation arm64 <a2971938c9fd3fb79d9939b67d46f99e> /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/IMFoundation
0x18a360000 - 0x18a7ebfff GeoServices arm64 <a97b65948adb33f5952ab3380c08fae6> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/GeoServices
0x18a7ec000 - 0x18a7edfff DiagnosticLogCollection arm64 <23c742c1baa03399bd005d2330fe2272> /System/Library/PrivateFrameworks/DiagnosticLogCollection.framework/DiagnosticLogCollection
0x18a7f0000 - 0x18a7f1fff Marco arm64 <78085fa90dd73982acd80b9b4f074efa> /System/Library/PrivateFrameworks/Marco.framework/Marco
0x18a7f4000 - 0x18a85dfff CoreLocation arm64 <a9132384c0643bb496aeec5a8c84b4af> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/CoreLocation
0x18a860000 - 0x18a865fff ConstantClasses arm64 <e397ebe2ca23360688f15acf8b0a3e6c> /System/Library/PrivateFrameworks/ConstantClasses.framework/ConstantClasses
0x18a868000 - 0x18a873fff libChineseTokenizer.dylib arm64 <12cb857d186b341f9ad1c8ee75095ee5> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
0x18a874000 - 0x18aad3fff libmecabra.dylib arm64 <fd1d427c7edb3273a4b69ab882307567> /usr/lib/libmecabra.dylib
0x18aad4000 - 0x18ab07fff IDSFoundation arm64 <cc84c7f670f5388196c6925444d2a947> /System/Library/PrivateFrameworks/IDSFoundation.framework/IDSFoundation
0x18ab08000 - 0x18ab84fff IDS arm64 <19e33dc7a1543276aeb04256f063e7cb> /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/IDS
0x18ab88000 - 0x18aba3fff MediaServices arm64 <f17b85f7f5033fd4b5aaf25dd06a4330> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaServices.framework/MediaServices
0x18aba4000 - 0x18abc8fff AuthKit arm64 <d5bdd3f8cd393986a31d7977eb1d655a> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/AuthKit
0x18abcc000 - 0x18abd1fff libheimdal-asn1.dylib arm64 <2cdbd8d18d663aafb7fbb18c2235f1c6> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
0x18abd4000 - 0x18ac63fff MediaRemote arm64 <92629accc5893914aa63fc9403a57381> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/MediaRemote
0x18ac64000 - 0x18ad95fff MobileSpotlightIndex arm64 <db752ecb81bc378789058b3e985f9c8f> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileSpotlightIndex.framework/MobileSpotlightIndex
0x18ad98000 - 0x18adb3fff PlugInKit arm64 <84c62dcf044f3ddbbb66629ff757016d> /System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/PlugInKit
0x18adb4000 - 0x18addcfff ProtectedCloudStorage arm64 <c035a3cf43773b248cd946368b8d68f6> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/ProtectedCloudStorage
0x18ade0000 - 0x18adfbfff libresolv.9.dylib arm64 <0062ade5d59d35ecbb8bf9c15b88d6f8> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x18adfc000 - 0x18ae11fff ApplePushService arm64 <1d6fc72f497e3abbbc13e9f0528c4bf1> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/ApplePushService
0x18ae14000 - 0x18ae3cfff ContactsFoundation arm64 <5b56325e99d43df0875893f3629cf775> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/ContactsFoundation
0x18ae40000 - 0x18ae44fff ParsecSubscriptionServiceSupport arm64 <c840948751e43512a04638cf49270da6> /System/Library/PrivateFrameworks/ParsecSubscriptionServiceSupport.framework/ParsecSubscriptionServiceSupport
0x18ae48000 - 0x18aed0fff Contacts arm64 <ac886a1dee353472b42d6236c7472564> /System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Contacts
0x18aed4000 - 0x18af0ffff CoreSpotlight arm64 <4fc7c966e5a03e14bc6d2bd4bb757934> /System/Library/Frameworks/CoreSpotlight.framework/CoreSpotlight
0x18af10000 - 0x18af2ffff vCard arm64 <8139df6f04d830f39ef345d53ffb6466> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/vCard
0x18af30000 - 0x18af54fff VoiceServices arm64 <144c9634ff96328a9352e50b95d41de6> /System/Library/PrivateFrameworks/VoiceServices.framework/VoiceServices
0x18af58000 - 0x18af9efff SAObjects arm64 <b822198ed8f53106bf26643012c9a281> /System/Library/PrivateFrameworks/SAObjects.framework/SAObjects
0x18afa0000 - 0x18afa2fff CommonAuth arm64 <38dc2b74c43034c5902810188fe4cc8c> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/CommonAuth
0x18afa4000 - 0x18b011fff Heimdal arm64 <70f45556567c3167af7cc67723c0c37b> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Heimdal
0x18b014000 - 0x18b03dfff GSS arm64 <03e9cbf8ff0c3f2594f933f040f57bb4> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/GSS
0x18b04c000 - 0x18b0a3fff AssistantServices arm64 <773c3d0701ab3f4bad7b6cd61c9f24d2> /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/AssistantServices
0x18b0a4000 - 0x18b0adfff FMCoreLite arm64 <9c24f373ca553da0aae4e1601f5d4131> /System/Library/PrivateFrameworks/FMCoreLite.framework/FMCoreLite
0x18b0b0000 - 0x18b0b3fff MessageSupport arm64 <73ad73754a5e379188f42a59b6509278> /System/Library/PrivateFrameworks/MessageSupport.framework/MessageSupport
0x18b0b4000 - 0x18b0fbfff MIME arm64 <4b77331c617737a0a7387a58cddee01e> /System/Library/PrivateFrameworks/MIME.framework/MIME
0x18b0fc000 - 0x18b102fff AOSNotification arm64 <02d1059c4f77377f91574b51b6fd1e56> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSNotification.framework/AOSNotification
0x18b104000 - 0x18b169fff AccountsDaemon arm64 <b47114f482a43d0bb34c7a0eedef8873> /System/Library/PrivateFrameworks/AccountsDaemon.framework/AccountsDaemon
0x18b16c000 - 0x18b186fff AppleIDSSOAuthentication arm64 <a2b0551c67cb33dc92877b2613e6c9ac> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDSSOAuthentication.framework/AppleIDSSOAuthentication
0x18b188000 - 0x18b197fff MailServices arm64 <5b489d764d2a3ba581a8e4e839ba3f6c> /System/Library/PrivateFrameworks/MailServices.framework/MailServices
0x18b198000 - 0x18b1f4fff AppleAccount arm64 <6abcea21b5863d0abe482ff62c0e25fc> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleAccount.framework/AppleAccount
0x18b1f8000 - 0x18b1fcfff CommunicationsFilter arm64 <529acb9e5bed3635a3d63112484bf115> /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CommunicationsFilter
0x18b200000 - 0x18b224fff ChunkingLibrary arm64 <5ad8b7937ec334709934a8ad10ab8012> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/ChunkingLibrary
0x18b228000 - 0x18b232fff CaptiveNetwork arm64 <9c19a9fb40b930098b60496851683f6d> /System/Library/PrivateFrameworks/CaptiveNetwork.framework/CaptiveNetwork
0x18b234000 - 0x18b25afff EAP8021X arm64 <f3f3fc3867983647b6898adb483c29db> /System/Library/PrivateFrameworks/EAP8021X.framework/EAP8021X
0x18b25c000 - 0x18b261fff AssetCacheServices arm64 <048dcff988ef32a38008bf337d776629> /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/AssetCacheServices
0x18b264000 - 0x18b2d9fff MMCS arm64 <5aefee3454823fc2800803ddd4db1b84> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/MMCS
0x18b2dc000 - 0x18b2eefff MobileWiFi arm64 <eac481c851b43d749cd73802219ca47d> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileWiFi.framework/MobileWiFi
0x18b340000 - 0x18b34cfff MobileBluetooth arm64 <d8cd6b1a22b2316f9cbf1e9f9506caf0> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileBluetooth.framework/MobileBluetooth
0x18b394000 - 0x18b3c4fff Bom arm64 <774d3a8c549537bfae570bb88c6ae221> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Bom
0x18b3c8000 - 0x18b3cefff CertUI arm64 <db0c5d3818933793bbb18d38b97aa40f> /System/Library/PrivateFrameworks/CertUI.framework/CertUI
0x18b3d0000 - 0x18b404fff FTServices arm64 <8b0816b3745a3e6db444570ed04527b3> /System/Library/PrivateFrameworks/FTServices.framework/FTServices
0x18b408000 - 0x18b463fff CoreDAV arm64 <a05a161222783b68bd9254abeb81036d> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDAV.framework/CoreDAV
0x18b464000 - 0x18b46dfff BaseBoardUI arm64 <3786d8e147593bd5b5a93165e25c29e6> /System/Library/PrivateFrameworks/BaseBoardUI.framework/BaseBoardUI
0x18b470000 - 0x18b481fff UserManagement arm64 <1d49514ccc853a8f8ad3fdec01ad4766> /System/Library/PrivateFrameworks/UserManagement.framework/UserManagement
0x18b484000 - 0x18b54ffff CorePDF arm64 <5a2aee277ba63cf4a29b20292a94e614> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/CorePDF
0x18b550000 - 0x18b585fff iCalendar arm64 <7b77a3fa3223346cb37b38a63710e8b2> /System/Library/PrivateFrameworks/iCalendar.framework/iCalendar
0x18b594000 - 0x18b5e0fff CalendarFoundation arm64 <43adb429bf073220a41de36f2bf9795e> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarFoundation.framework/CalendarFoundation
0x18b5e4000 - 0x18b5eafff IncomingCallFilter arm64 <dc7da914d35b33aa8267e5b5ca4acaba> /System/Library/PrivateFrameworks/IncomingCallFilter.framework/IncomingCallFilter
0x18b6d0000 - 0x18b755fff CalendarDatabase arm64 <1ed133ea9106366eaf60d17657030960> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarDatabase.framework/CalendarDatabase
0x18b758000 - 0x18b78efff CalendarDaemon arm64 <b1ebc738af103005bd297e1a19af49aa> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarDaemon.framework/CalendarDaemon
0x18b790000 - 0x18b822fff EventKit arm64 <6b8725dec175318fa7d92186f20a23e0> /System/Library/Frameworks/EventKit.framework/EventKit
0x18b824000 - 0x18bb0bfff WebKit arm64 <03eb42abd8ca36d6ac11f10af904232b> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/WebKit
0x18bb0c000 - 0x18bb42fff WebBookmarks arm64 <74bdb4a84d6f3f44aed2eb45e443bdef> /System/Library/PrivateFrameworks/WebBookmarks.framework/WebBookmarks
0x18bb44000 - 0x18bc46fff ContactsUI arm64 <aee7ce51982f3b35b6630923fb6a2bc0> /System/Library/Frameworks/ContactsUI.framework/ContactsUI
0x18bc48000 - 0x18c029fff ModelIO arm64 <9ce2a0abac573badb6bac9cf2c6bfdbb> /System/Library/Frameworks/ModelIO.framework/ModelIO
0x18c02c000 - 0x18c032fff DAAPKit arm64 <87e48b7832d23d5181cae92b86ba8db7> /System/Library/PrivateFrameworks/DAAPKit.framework/DAAPKit
0x18c034000 - 0x18c0b2fff CoreSymbolication arm64 <19811191ce553bdf9fe2a7add475285d> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/CoreSymbolication
0x18c0b4000 - 0x18c117fff TelephonyUtilities arm64 <62a183b4d4143f0290910a9f0d2a3009> /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/TelephonyUtilities
0x18c118000 - 0x18c146fff GLKit arm64 <7b348b1148193b90878c60bc46d6abe6> /System/Library/Frameworks/GLKit.framework/GLKit
0x18c148000 - 0x18c398fff MusicLibrary arm64 <584c44d195fc3a4aa47977b7ed961b31> /System/Library/PrivateFrameworks/MusicLibrary.framework/MusicLibrary
0x18c3e0000 - 0x18c4b6fff AddressBookUI arm64 <0d022f7b6eac3e4fa32bd247ddedebb8> /System/Library/Frameworks/AddressBookUI.framework/AddressBookUI
0x18c4b8000 - 0x18c571fff CloudKit arm64 <5a0898b0056f3aa8bb9a6f5e84185c9a> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/CloudKit
0x18c574000 - 0x18c5b9fff iTunesStore arm64 <c60dd786f02f3cc99670571df7677603> /System/Library/PrivateFrameworks/iTunesStore.framework/iTunesStore
0x18c720000 - 0x18c7bdfff HomeSharing arm64 <3a275dea8c3d3ec8af36f220e62b3654> /System/Library/PrivateFrameworks/HomeSharing.framework/HomeSharing
0x18c94c000 - 0x18cbc5fff MediaPlayer arm64 <5e383511a03a311a88c102c34aaa16a9> /System/Library/Frameworks/MediaPlayer.framework/MediaPlayer
0x18ccb4000 - 0x18ccbbfff CoreTime arm64 <d66bdecea4cc3a87aef72a29bc5eb342> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreTime.framework/CoreTime
0x18d018000 - 0x18d04efff PrototypeTools arm64 <6cfae20cd6b33580b866c61118851fd9> /System/Library/PrivateFrameworks/PrototypeTools.framework/PrototypeTools
0x18d0c0000 - 0x18d0e3fff ScreenReaderCore arm64 <96379f32dbca34b296e6d4b6ffa06bbf> /System/Library/PrivateFrameworks/ScreenReaderCore.framework/ScreenReaderCore
0x18d0e4000 - 0x18d163fff BulletinBoard arm64 <eaee3dc941b93fdabd7f569111acfb09> /System/Library/PrivateFrameworks/BulletinBoard.framework/BulletinBoard
0x18d164000 - 0x18d164fff MobileObliteration arm64 <1925bbd546ea33f2b67b3b9f07a174fe> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileObliteration.framework/MobileObliteration
0x18d168000 - 0x18d180fff TextToSpeech arm64 <f05e840437a636dab00531a8202f8d39> /System/Library/PrivateFrameworks/TextToSpeech.framework/TextToSpeech
0x18d184000 - 0x18d1e1fff SpringBoardFoundation arm64 <4dfdb2efe9f43c7c9c10a2243eeb0b34> /System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardFoundation.framework/SpringBoardFoundation
0x18d1e4000 - 0x18d1e6fff libAXSafeCategoryBundle.dylib arm64 <62302d2996d6390e8717cfae8b590b2e> /usr/lib/libAXSafeCategoryBundle.dylib
0x18d1e8000 - 0x18d1f0fff libAXSpeechManager.dylib arm64 <9f348a49afad3b8787324b272b7fcc74> /usr/lib/libAXSpeechManager.dylib
0x18d1f4000 - 0x18d276fff AccessibilityUtilities arm64 <4e6ea4bdcce83ba1ba4dc9d2e0a9f5a5> /System/Library/PrivateFrameworks/AccessibilityUtilities.framework/AccessibilityUtilities
0x18d3b8000 - 0x18d3fdfff TelephonyUI arm64 <7575a0f23e913adeb005d26c372c6e57> /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework/TelephonyUI
0x18d400000 - 0x18d420fff ToneLibrary arm64 <bb55c70582a73e92bce5c031a95c68bf> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/ToneLibrary
0x18d47c000 - 0x18d49bfff DataDetectorsCore arm64 <3e080460801c35da94326e0b96bb2972> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/DataDetectorsCore
0x18d49c000 - 0x18d4a7fff NotificationsUI arm64 <ba607cd69ce3373a89f71bb27a0f4873> /System/Library/PrivateFrameworks/NotificationsUI.framework/NotificationsUI
0x18d4a8000 - 0x18d4adfff ProgressUI arm64 <6eb91cfd91b8315f9287a9ac931b0689> /System/Library/PrivateFrameworks/ProgressUI.framework/ProgressUI
0x18d734000 - 0x18d768fff SpringBoardUIServices arm64 <e412762440ed3cd8b889c42cb6d30b70> /System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardUIServices.framework/SpringBoardUIServices
0x18d934000 - 0x18d93afff AccessibilityUIUtilities arm64 <d5af899f0bf43fef8684ff654730be59> /System/Library/PrivateFrameworks/Accessibility.framework/Frameworks/AccessibilityUIUtilities.framework/AccessibilityUIUtilities
0x18d9f4000 - 0x18da0ffff SpringBoardUI arm64 <9937ac5f485b3ceeaa30d37e75075373> /System/Library/PrivateFrameworks/SpringBoardUI.framework/SpringBoardUI
0x18da10000 - 0x18e06efff VectorKit arm64 <96526ae78f843c1f81e408a35625a541> /System/Library/PrivateFrameworks/VectorKit.framework/VectorKit
0x18e070000 - 0x18e201fff MapKit arm64 <80f226c48acb34768d6c6bb187818a81> /System/Library/Frameworks/MapKit.framework/MapKit
0x18e7e4000 - 0x18e7e4fff AdSupport arm64 <b013003eed893567bf542ff0f200b885> /System/Library/Frameworks/AdSupport.framework/AdSupport
0x18e7e8000 - 0x18e802fff StoreKit arm64 <e9d2e48d07323297a86ec9f419cfd669> /System/Library/Frameworks/StoreKit.framework/StoreKit
0x18e8a4000 - 0x18e8bcfff SharedUtils arm64 <2efc44696932389ca99c2d1d4ab4f6b4> /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/SharedUtils.framework/SharedUtils
0x18eb9c000 - 0x18eba7fff LocalAuthentication arm64 <55e3fed7ddcb368ab5a5a0eb01d5530e> /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/LocalAuthentication
0x18eba8000 - 0x18ebcefff CalendarUIKit arm64 <ed0d01e3e0873b35b9d88d8bbb23baf5> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarUIKit.framework/CalendarUIKit
0x18ec30000 - 0x18edb3fff EventKitUI arm64 <9945e2c9c7da3c0b92f69ccaaf781f50> /System/Library/Frameworks/EventKitUI.framework/EventKitUI
0x18ee50000 - 0x18ee78fff Pegasus arm64 <7b0e31b4d0ad348db506838df0ad13d5> /System/Library/PrivateFrameworks/Pegasus.framework/Pegasus
0x18ef34000 - 0x18ef7dfff AVKit arm64 <7ef0e8c16cab36979a80028c7e3fe283> /System/Library/Frameworks/AVKit.framework/AVKit
0x18ef80000 - 0x18ef86fff AITTarget arm64 <5d91357362c43244979438b4de2ae52f> /System/Library/PrivateFrameworks/AITTarget.framework/AITTarget
0x18f044000 - 0x18f223fff SafariShared arm64 <373cefbe2dc1336f8fe42665ab1b84be> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/SafariShared
0x18f9f4000 - 0x18fa30fff WebUI arm64 <73f84ea778e831e08c13e6f4efec9111> /System/Library/PrivateFrameworks/WebUI.framework/WebUI
0x18fe94000 - 0x18ff0afff SafariServices arm64 <bfd0b28d53cd3893a00ee9e5c62591c2> /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/SafariServices
0x1903dc000 - 0x1903e2fff iAdServices arm64 <714e2abbd560361db3c81e4123d753a6> /System/Library/PrivateFrameworks/iAdServices.framework/iAdServices
0x190554000 - 0x19058dfff iAd arm64 <add49d6bfe703de886c03be777aba2ca> /System/Library/Frameworks/iAd.framework/iAd
0x190624000 - 0x19063cfff FlightUtilities arm64 <429ece1afec5357580df1f335958ceba> /System/Library/PrivateFrameworks/FlightUtilities.framework/FlightUtilities
0x19072c000 - 0x190760fff OpenAL arm64 <2bcf6f50a6713c99a288bffc2371a422> /System/Library/Frameworks/OpenAL.framework/OpenAL
0x191790000 - 0x191798fff AccessibilityUI arm64 <ed0889bffb323e958b05801089baab40> /System/Library/PrivateFrameworks/Accessibility.framework/Frameworks/AccessibilityUI.framework/AccessibilityUI
0x1917dc000 - 0x191806fff DataDetectorsUI arm64 <6a028e78bb5f3b639d2ef2ce59a8ff47> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsUI.framework/DataDetectorsUI
0x1928f8000 - 0x192951fff CoreBrightness arm64 <9e48b70667dc349a8310b5171dc35092> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreBrightness.framework/CoreBrightness
0x192f44000 - 0x192f48fff ZoomServices arm64 <60dbcf07a9d83eb89504043b2cb5eb89> /System/Library/PrivateFrameworks/Accessibility.framework/Frameworks/ZoomServices.framework/ZoomServices
0x1937d8000 - 0x1937edfff GameController arm64 <5fbb4ef2fe943eda865942985ad0dd4f> /System/Library/Frameworks/GameController.framework/GameController
0x19384c000 - 0x19384ffff AGXCompilerConnection arm64 <1484126aea4e3d1f87ae887557eef371> /System/Library/PrivateFrameworks/AGXCompilerConnection.framework/AGXCompilerConnection
0x195104000 - 0x19510dfff AccessibilitySettingsLoader arm64 <cc52a0fbc27d33fe81f69bd31aa26181> /System/Library/AccessibilityBundles/AccessibilitySettingsLoader.bundle/AccessibilitySettingsLoader
0x19564c000 - 0x19565efff libCGInterfaces.dylib arm64 <c4505720159f37a7ac9aa8fc453a5cdb> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Frameworks/vImage.framework/Libraries/libCGInterfaces.dylib
0x195660000 - 0x195854fff AudioCodecs arm64 <03c4466faeac39a592746d49f5b28841> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioCodecs
0x1972fc000 - 0x197321fff CoreServicesInternal arm64 <ffacf4a14f233cd68f6e6e8d7e61105f> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/CoreServicesInternal
0x197644000 - 0x19764ffff libGSFontCache.dylib arm64 <af7bcf4952573e29a1a9ab26dc13b2cf> /System/Library/PrivateFrameworks/FontServices.framework/libGSFontCache.dylib
0x198e0c000 - 0x198e39fff SafariSafeBrowsing arm64 <90c05825deeb3cbd9ec31afac993fda1> /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/SafariSafeBrowsing
0x19aaa4000 - 0x19aaadfff libMobileGestaltExtensions.dylib arm64 <147f0315eaee3ad687500204871b7680> /usr/lib/libMobileGestaltExtensions.dylib
vật, hiện tượng hay quá trình khác. Định nghĩa có [[vai trò]] quan trọng trong [[khoa học]] và là [[bộ phận]] căn bản trong mọi [[lý thuyết]] khoa học.
 
Các [[nguyên tắc]] của định nghĩa:
Ví dụ: ''Hình vuông là hình có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.''
 
Để định nghĩa một khái niệm nào đó, người ta thường ghép nó với một khái niệm lớn hơn (chủng), rồi chỉ ra những đặc điểm cơ bản của khái niệm cần định nghĩa (đặc điểm về loại). Ví dụ, định nghĩa về [[carbon]]: "[[carbon]]" là [[nguyên tố hóa học]] (chủng) có [[trọng lượng]] [[nguyên tử]] bằng 12 [[đơn vị carbon]] (đặc điểm về loại)". Đối với những khái niệm lớn và bao trùm, chẳng hạn như khái niệm [[vật chất]], [[ý thức]], người ta sử dụng cách định nghĩa ngoại lệ.n
 
== Toán học ==