Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Hùng (Bắc Ngụy)”

n
Năm Hiếu Xương đầu tiên (525), Từ Châu thứ sử [[Nguyên Pháp Tăng]] dâng thành đầu hàng [[nhà Lương]], nên tướng Lương là Dự Chương vương [[Tiêu Tống]] đến chiếm cứ Bành Thành. Khi ấy triều đình đã sai Đại đô đốc, An Phong vương [[Nguyên Duyên Minh]] đốc Lâm Hoài vương [[Nguyên Úc]] tiến đánh, nhưng quân Ngụy lần lữa không tiến, vì thế giáng chiếu cho Hùng làm phó của sử giả là Thái thường thiếu khanh [[Nguyên Hối]], được cấp Tề Khố đao, cầm cờ tiết, chạy trạm dịch để thúc giục bọn Nguyên Duyên Minh ra quân, có quyền xử chém. Hiếu Minh đế còn dặn dò Hùng rằng Nguyên Hối là hoàng thân, chỉ là chánh sứ trên danh nghĩa, mọi việc đều trông cậy vào ông. Sứ đoàn gặp quân đội, thúc ép bọn họ tiến đến Từ Châu, khiến Tiêu Tống xin hàng. Ký Châu thứ sử Hầu Cương khải trình lấy Hùng làm Trưởng sử, Hiếu Minh đế cho rằng ông thạo việc đời, không đồng ý, sau đó đổi Hùng làm Tư không trưởng sử. Vì thế đại thần hâm mộ danh vọng của Hùng, muốn mời làm liêu tá, nhưng ông đều không nhận lời.
 
Bấy giờ [[khởi nghĩa Lục trấn]] nổi lên, lại thêm quân nhà Lương xâm phạm, thủ lãnh tộc Kê Hồ là [[Lưu Lễ Thăng]] xưng đế; Hiếu Minh đế muốn thân chinh, lấy Kinh Châu làm mục tiêu đầu tiên, giáng chiếu lấy Hùng làm Hành đài tả thừa, theo tiền quân của Lâm Hoài vương Nguyên Úc đi Diệp Thành, trong khi biệt tướng [[Bùi Diễn]] tây tiến để thông suốt Nha lộ <ref>Nha lộ, gọi đầy đủ là Tam Nha lộ (chữ Hán: 三鵶路 hay 三鸦路) là con đường tắt nối liền Nam Dương với Lạc Dương, dọc đường đi qua 3 vị trí đồn trú, nên gọi là Tam Nha: Một là núi Bách Trọng (nay là phía đông huyện [[Nam Triệu]]); Hai được đặt tại chân núi phía bắc của dãy Phục Ngưu (nay là phía bắc hương Hoàng Hậu, huyện Nam Triệu), bên cạnh đường phân nước; Ba là Lỗ Dương quan (nay là giao giới của 2 huyện Nam Triệu và [[Lỗ Sơn]]). Tam Nha lộ là tuyến giao thông trọng yếu đời xưa, nối liền bồn địa Nam Dương với khu vực Trung Nguyên</ref>. Trong khi Diễn lần lữa không tiến thì Úc đã đến Nhữ Tân. Huyện Bắc Dục cầu cứu <ref>Sử cũ chép là “Bắc Câu”. '''Ngụy thư, tlđd''' chú giải rằng không có địa danh Bắc Câu, căn cứ vào '''Ngụy thư quyển 9, đế kỷ 9 – Túc Tông kỷ''' có nhắc địa danh “Bắc Dục” trong khoảng thời gian tương ứng: “tháng 12 ÂL năm Hiếu Xương đầu tiên, huyện Bắc Dục nguy, Nam Dương cáo cấp”</ref>, Úc cho rằng đông tây phân biệt, không muốn tiếp ứng, Hùng nêu cao đạo nghĩa để khuyên giải, Úc đồng ý nhưng đòi ông cùng đi; Hùng lại nhận định kẻ địch nghe tin hoàng đế thân chinh ắt sẽ không dám đối đầu, nên đáp ứng, theo Úc ra quân, đòi ông ta tiến gấp. Quả nhiên quân nhà Lương nghe tin quân Ngụy đến thì tan chạy. Hùng dâng sớ đề nghị Hiếu Minh đế tăng cường thưởng phạt để nâng cao sĩ khí.
 
Gặp lúc chức Hữu thừa bỏ trống, Hiếu Minh đế giáng chiếu cho Bộc xạ, Thành Dương vương [[Nguyên Huy]] tiến cử, Huy bèn chọn Hùng, vì thế ông được trừ chức Phụ quốc tướng quân, Thượng thư hữu thừa; sau đó được chuyển làm Lại bộ lang trung, rồi thăng làm Bình đông tướng quân, Quang lộc đại phu, lang trung như cũ. Hùng dâng sớ đề nghị thay đổi phương pháp tuyển cử nhân tài, nhưng đúng lúc Hiếu Minh đế băng.