Khác biệt giữa các bản “Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh”

|[[Spring Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải|Thượng Hải-Hồng Kiều]]
|[[Thai AirAsia]]|[[sân bay quốc tế U-Tapao|U-Tapao-Pattaya]]<ref name="Thai AirAsia">{{cite web|url=http://airlineroute.net/2015/09/01/fd-utp-sep15/|title=Thai AirAsia Adds Utapao - China Service from Sep 2015|publisher=Airlineroute.net|date=1 September 2015|accessdate=1 September 2015}}</ref>
|[[Tianjin Airlines]]|[[Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa|Trường Sa]], [[Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên|Đại Liên]], [[Sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Châu|Guiyang]], [[Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu|Haikou]], [[Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì|Hợp Phì]], [[Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc|Hohhot]], [[Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh|Côn Minh]], [[Sân bay Trung Xuyên Lan Châu|Lanzhou]], [[Sân bay Thuật Phụ Lĩnh Lâm Nghi|Linyi]], [[Sân bay Lam Điền Lô Châu|Lô Châu]], [[Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương|Nanchang]], [[Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo|Thanh Đảo]], [[Sân bay quốc tế Tấn Giang Tuyền Châu|Quanzhou]], [[Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á|Sanya]], [[Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên|Taiyuan]], [[Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân|Tianjin]], [[Sân bay quốc tế Vĩnh Cường Ôn Châu|Ôn Châu]], [[Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An|Tây An]], [[Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên|Yinchuan]], [[Sân bay Nghĩa Ô|Yiwu]], [[Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu|Trịnh Châu]], [[Sân bay Tân Châu TônTuân Nghĩa|TônTuân Nghĩa]]
|[[Tigerair]]|[[Sân bay Changi|Singapore]]
|[[TransAsia Airways]]|[[sân bay Đài Trung|Taichung]], [[Sân bay quốc tế Cao Hùng|Kaohsiung]]
Người dùng vô danh