Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà”

n
Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất hàng hóa:
* Tổ chức lại sản xuất dựa trên nguyên tắc gắn chặt với thị trường, quy hoạch vùng sản xuất, cơ cấu sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực theo hướng phát huy vai trò, thế mạnh của từng từng địa phương; tổ chức liên kết nông dân sản xuất hàng hóa, tạo dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi ngành hàng.
* Kết nối giữ nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà nông để sản xuất và tiêu thụ nông sản;
* Đảm bảo lợi ích hào hòa giữa các bên tham gia; đảm bảo việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng khi các bên đã ký kết.
 
== Chú thích ==