Khác biệt giữa các bản “Giới (sinh học)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hai siêu giới, bốn giới ==
Việc phát hiện ra [[vi khuẩn]] có cấu trúc [[tế bào]] khác biệt cơ bản với các [[sinh vật]] khác — tế bào vi khuẩn có 1 hay 2 lớp màng nằm tại hay gần với bề mặt của nó, trong khi các sinh vật khác có cấu trúc phức tạp hơn với [[nhân tế bào|nhân]] và các [[bào quan|cơ quan tử]] khác được phân chia bằng các màng nội tế bào — đã dẫn tới việc nhà vi sinh vật học Edouard Chatton đề xuất việc phân chia sự sống thành các sinh vật có nhân vào [[Sinh vật nhân chuẩn|Eukaryota]] và các sinh vật không nhân vào [[Sinh vật nhân sơ|Prokaryota]].<ref name="Chatton">{{chú thích sách|author = E. Chatton|title = Titres et travaux scientifiques|publisher = Sette, Sottano, Italy|year = 1937}}</ref>
 
Đề xuất của Chatton đã không được chọn ngay; hệ thống điển hình hơn là của [[Herbert Copeland]], trong đó ông xếp các sinh vật nhân sơ (Prokaryota) vào một giới riêng, ban đầu gọi là Mychota nhưng sau đó được gọi là [[Giới Khởi sinh|Monera]] hay Bacteria.<ref name="Copeland1938">{{chú thích tạp chí | author = H. F. Copeland | year = 1938 | title = The kingdoms of organisms | journal = Quart. Rev. Biol. | volume = 13 | pages = 383–420 }}</ref> Hệ thống bốn giới của Copeland đặt tắt cả các sinh vật nhân chuẩn mà không là động vật hay thực vật vào giới [[Sinh vật nguyên sinh|Protista]].<ref name="Copeland1956">{{chú thích sách|author = H. F. Copeland|year = 1956|title = The Classification of Lower Organisms|location= Palo Alto | publisher=Pacific Books}}</ref>
Người dùng vô danh