Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thu nhập quốc dân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Nó bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ tạo ra trong quốc gia (chính là [[Tổng sản phẩm nội địa]] - GDP), cộng với thu nhập nhận được từ bên ngoài (chủ yếu là lãi vay và [[cổ tức]]), trừ đi những khoản tương tự phải trả ra bên ngoài).
 
Thu nhập quốc dân bao gồm: chi tiêu dùng cá nhân, tổng đầu tư của dân cư, chi tiêu dùng của [[chính phủ]], thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài (sau khi trừ các thuế), và tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ [[xuất khẩu]] và trừ đi hai khoản: tổng giá trị hàng hóa và dịvụdịch vụ nhập khẩu và [[thuế gián thu]].
==Cách tính toán<ref name="daitudien"/>==
[[Liên hợp quốc]] đưa ra hai hệ thống [[thống kê]] phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân:
Người dùng vô danh