Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động”

:Tất cả các tên thể loại có số nhiều bên tiếng Anh khi dịch sang tiếng Việt đều không dùng chữ "những". — <code><font face="Consolas">[[Thành viên:Prenn|<font color="2299FF">Prenn</font>]]&#124;[[Thảo luận Thành viên:Prenn|<font color="15B500">tl</font>]]</font></code> 06:29, ngày 18 tháng 7 năm 2016 (UTC)
:: Vấn đề số ít, số nhiều (những, các) cũng có nói trong thảo luận [https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia:D%E1%BB%B1_%C3%A1n/Ph%C3%A1t_sinh_th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i_b%C3%A1n_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_1] nhưng chưa thống nhất. Hiện trạng là các thể loại đều dùng kiểu số ít hoặc bỏ hẳn từ chỉ số lượng để tên thể loại gọn hơn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 08:07, ngày 18 tháng 7 năm 2016 (UTC)
: Có lẽ nên là '''Phụ nữ trong nhạc điện tử''',sát nghĩa và chính xác hơn với nội dung thể loại (một danh sách các nhân vật là phụ nữ trong ngành nhạc điện tử, chứ không phải là trào lưu nữ giới trong nhạc điện tử chẳng hạn)?[[Thành viên:La communista|La communista]] ([[Thảo luận Thành viên:La communista|thảo luận]]) 09:56, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (UTC)
 
==101 Thể loại:Khu tự quản ở quận Lisbon==