Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

n (/* Nhân sự và cơ sở vật chất <ref>{{Chú thích web|url = http://truongchinhtrilamdong.com.vn/nd_dlth.aspx?muc=474&mboardname=Kh1|title = 65 năm Học viện Lục quân tự hào vững tin đi lên phía trư using AWB)
* Chính ủy: [[Trung tướng|Thiếu]] tướng [[Lê Anh Thơ]]
web|http://tuoitrethudo.vn/ja/chinh-tri-xa-hoi/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/bao-quan-%C4%91oi-nhan-dan-to-chuc-hoi-nghi-thong-tin-vien-%E2%80%93cong-tac-vien-khu-vuc-phia-nam-8501-1.html|title = Báo Quân đội nhân dân: Tổ chức Hội nghị Thông tin viên –Cộng tác viên khu vực phía Nam}}</ref>
* Phó Chính ủy: [[Thiếu tướng|Đại tá]], [[Nguyễn Đức Cường|Đậu Văn Nậm]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đình Bình]]
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Ngọc Cả]]
1

lần sửa đổi