Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điều ước Nam Kinh”