Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

==Cực trị hàm một biến==
Nếu đạo hàm cấp một của hàm f(x) tại x=x<sub>0</sub> là f '(x<sub>0</sub>)=0 thì f(x<sub>0</sub>) là điểm dừng của hàm f(x).
 
Nếu đạo hàm cấp n của hàm f(x) tại x=x<sub>0</sub> là f<sup>(n)</sup>(x<sub>0</sub>)≠0 thì điểm dừng f(x<sub>0</sub>) là:
 
==Cực trị hàm nhiều biến==
3.333

lần sửa đổi