Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

==Cực trị hàm nhiều biến==
Điều kiện cần để hàm z= f(x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, ... , x<sub>n</sub>) có cực trị là dz = f<sub>1</sub> dx<sub>1</sub> + f<sub>2</sub> dx<sub>2</sub> + ... + f<sub>n</sub> dx<sub>n</sub> = 0.
 
dz = 0 khi và chỉ khi f<sub>1</sub> dx<sub>1</sub> = f<sub>2</sub> dx<sub>2</sub> = ... = f<sub>n</sub> dx<sub>n</sub> = 0
 
==Tham khảo==
3.333

lần sửa đổi