Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

f_{11} & f_{12} \\
f_{21} & f_{22}
\end{bmatrix}
</math>, ... <math> \mathbf{H} =
\begin{bmatrix}
f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\
f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn}
\end{bmatrix}.
</math>, ... H<sub>n</sub>.
 
==Tham khảo==
3.333

lần sửa đổi