Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

không có tóm lược sửa đổi
{{cần biên tập}}
'''Đậu Ngọc Xuân''' (sinh [[1927-2016]]) tại xã [[Xuân Hải]], huyện [[Nghi Xuân]], tỉnh [[Hà Tĩnh]]. Ông là nhà kinh tế học, nguyên Trưởng khoa kinh tế học Mác Lê nin trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Ông trải qua nhiều năm làm trợ lý của [[Tổng Bí thư]] [[Lê Duẩn]]. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (hàm Bộ trưởng) từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 3 năm 1988, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư Nhà nước (nay là [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]) từ năm 1989 đến năm 1995 <ref>http://clv-triangle.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/ldqctk/cdcchpchubnnhtdt</ref>.
 
==Quá trình công tác==
- Từ tháng 8/1945 đến tháng 6/1947: Phó Bí thư thanh niên xã, Thư ký Ủy ban nhân dân xã. Tháng 8/1946, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư chi bộ, Ủy viên quân sự xã.
 
- Từ tháng 7/1947 đến tháng 9/1956: Chính trị viên bộ đội địa phương huyện, cán bộ Huyện ủy, huyện đội phó dân quân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; học văn hóa Liên khu ủy IV, học Nga văn, lý luận Marx-Lenin tại Học viện Marx-Lenin Bắc Kinh, Trung Quốc.
 
- Từ tháng 10/1956 đến tháng 1/1968: Trưởng phòng Phiên dịch Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, Thư ký Tiểu ban kinh tế, Ban nghiên cứu lý luận Trung ương; Phó Chủ nhiệm Khoa kinh tế Trường Nguyễn Ái Quốc 2 Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường Nguyễn Ái Quốc 1 Trung ương.
 
- Từ tháng 3/1968 đến tháng 8/1980: Chuyên viên nghiên cứu của Văn phòng Tổng Bí thư Lê Duẩn.
 
- Từ tháng 9/1980 đến tháng 11/1986: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.
 
- Từ tháng 12/1986 đến tháng 1/1989: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI; tháng 2/1987 là Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; tháng 3/1988 là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.
 
- Từ tháng 2/1989 đến tháng 5/1991: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; tháng 4/1989 là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, đại biểu Quốc hội khóa VIII.
 
- Từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1995: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Tháng 1/1996 kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng.
 
- Từ tháng 1/1996 đến tháng 12/1996: Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư.
 
- Từ tháng 1/1997 đến tháng 4/1998: Bộ trưởng, Trưởng nhóm nghiên cứu việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 
- Từ tháng 5/1998: Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ.
 
- Từ tháng 1/2002: nghỉ hưu theo chế độ.
 
==Vinh danh==
Năm 2008, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.<ref>{{chú thích web | url = http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Trao-tang-Huan-chuong-Doc-lap-va-Huan-chuong-Lao-dong-cho-cac-dong-chi-co-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-su-nghiep-xay-dung-dat-nuoc-va-bao-ve-To-quoc/20082/1183.vgp | tiêu đề = Website Văn phòng Chính phủ | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ | ngôn ngữ = }}</ref>
Người dùng vô danh