Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tứ phân vị”

Q3 = 3/4 * (10+1) = 8.25, lấy phần tử thứ 8 + phẩn tử thứ 9 chia 2 : (7 + 8)/2 = 7.5
n (→‎Tham khảo: Alphama Tool, General fixes)
(Q3 = 3/4 * (10+1) = 8.25, lấy phần tử thứ 8 + phẩn tử thứ 9 chia 2 : (7 + 8)/2 = 7.5)
· Quartile 2 (Q2) = (5+6)/2 = 5.5
 
· Quartile 3 (Q3) = 7.255
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh