Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

Tỉnh Quảng Nam đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 300m, rộng 11,5m tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 26-04-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 8, kỳ họp 16 và theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 31-05-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
Tỉnh Hà Nam đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một tuyến phố dài 750m, rộng 27m nằm trong khu Đô thị Sinh thái Thương mại và Dịch vụ Lam Hạ, thành phố Phủ Lý theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 29-07-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII kỳ họp thứ hai về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý<ref>{{chú thích web | url = http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/53c76fd7b87c461e472580120027bd3e?OpenDocument | tiêu đề = Văn bản QPPL Hà Nam}}</ref>). Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29-07-2016 và có hiệu lực từ ngày 08-08-2016.
 
== Nhận định, đánh giá về Hoàng Thế Thiện ==