Khác biệt giữa các bản “Độ co giãn của cầu”

Khi cầu co giãn, mức giá hàng hoá tăng 1% sẽ khiến lượng cầu giảm hơn 1%. Nếu cầu là co giãn đơn vị, lượng cầu sẽ giảm 1% khi giá hàng hoá tăng 1%. Giá tăng 1% sẽ khiến lượng cầu giảm mức nhỏ hơn 1% nếu cầu không co giãn.
 
Nếu cầu được biểu diễn bằng hàm số Q = f(P) thì <math>E_D = \frac{%\Delta\ Q}{%\Delta\ P} </math>
 
====Độ co giãn và tổng doanh thu====
3.333

lần sửa đổi