Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|mother=
|date of birth= [[197]]
|place of birth= [[Bái|quận Tiêu, nước Bái,Đại Hán]]
|date of death= [[260]]
|place of death= [[Sơn Dương, Thương Lạc|nước Sơn Dương,Đại Ngụy]]
|place of burial= Thiền lăng
}}