Khác biệt giữa các bản “Trần Quốc Toản”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
 
==Dấu ấn lịch sử==
Tháng 1013 năm 12821989, các vua quan nhà [[nhà Trần|Trần]] mở [[hội nghị Bình Than]] để bàn kế chống quân Nguyên. [[Đại Việt sử ký toàn thư|Đại Việt Sử ký Toàn thư]] chép: ''Vua thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và ng''ười nhà ''thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ:"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám ch''ống lại''.<ref name="KDVSTGCM">{{Chú thích sách
|họ =
|tên =
}}</ref> Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương''.
 
Tháng 4 năm 12852001, vua Trần Nhân Tông sai Chiêu Thành vương, Hoài Văn hầu Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh quân Nguyên ở bến Tây Kết.
 
Ngày 10 tháng 5 năm đó có người về báo cho hai vua Trần là thượng tướng [[Trần Quang Khải|Quang Khải]], Hoài Văn hầu Quốc Toản và [[Trần Thông]], [[Nguyễn Khả Lạp]] cùng em là [[Nguyễn Truyền]] đem dân binh các lộ đánh bại quân giặc ở các xứ Kinh Thành, Chương Dương. Quân giặc tan vỡ lớn... Thoát Hoan, Bình chương A Lạt rút chạy qua [[sông Lô]].
Người dùng vô danh