Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=-0ydS56jFdc День победы (караоке)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=KbS5Zha6lj4 День Победы (караоке 2)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=TUeAoY6D9kY КАРАОКЕ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ (Поём со Львом ЛЕЩЕНКО)]
 
=== Trung Quốc ===