Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tây Hòa (định hướng)”

Tây Hòa đổi thành Tây Hòa, Phú Yên: Thống nhất chuẩn tiêu đề huyện tại Phú Yên
(Tây Hòa đổi thành Tây Hòa, Phú Yên: Thống nhất chuẩn tiêu đề huyện tại Phú Yên)
(Không có sự khác biệt)