Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Chức Cai cơ tương tự chức [[Tiểu đoàn]] trưởng hay [[Trung đoàn]] trưởng ngày nay nhưng vì số quân giao động từ vài trăm đến gần 3.000 lính, nên chức Cai cơ gần giống với trọng trách Battalion Commander hơn là chức Lieutenant Colonel (chức tương tự với chức [[Lãnh binh]]) tại Tây phương ngày nay.
 
=== Cấp bậc ===
Thời chúa Nguyễn - [[Nguyễn Phúc Chu|Chúa]] > [[Chưởng dinh]] > [[Chưởng cơ]] > '''Cai cơ''' > [[Cai đội]] > [[Cai thuyền]]
 
Thời Nguyễn trước 1831 - [[Nhà Nguyễn|Vua]] > [[Tổng trấn]] > [[Thống chế]], [[Đề đốc (chức quan xưa)|Đề đốc]], [[Chưởng vệ]] > [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]], [[Đốc binh]] > '''Cai cơ''', '''Quản cơ''' > Cai đội > [[Suất đội]] > [[Suất thập]]
 
Thời Nguyễn bắt đầu từ 1831 - [[Nhà Nguyễn|Vua]] > [[Ngũ quân Đô thống]] > [[Thống chế]], [[Đề đốc (chức quan xưa)|Đề đốc]], [[Chưởng vệ]] > [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]], [[Đốc binh]] > '''Cai cơ''', '''Quản cơ''' > '''[[Cai đội]]''' > [[Suất đội]] > [[Suất thập]]
 
== Tham Khảo ==