Khác biệt giữa các bản “Cai cơ”

không có tóm lược sửa đổi
Thời Nguyễn trước 1831 - [[Nhà Nguyễn|Vua]] > [[Tổng trấn]] > [[Thống chế]], [[Đề đốc (chức quan xưa)|Đề đốc]], [[Chưởng vệ]] > [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]], [[Đốc binh]] > '''Cai cơ''', '''Quản cơ''' > [[Cai đội]] > [[Suất đội]] > [[Suất thập]]
 
Thời Nguyễn bắt đầu từ 1831 - [[Nhà Nguyễn|Vua]] > [[Ngũ quân Đô thống]] > [[Thống chế]], [[Đề đốc (chức quan xưa)|Đề đốc]], [[Chưởng vệ]] > [[Chưởng cơ]], [[Lãnh binh]], [[Vệ úy]], [[Đốc binh]] > '''Cai cơ''', '''Quản cơ''' > '''[[Cai đội]]''' > [[Suất đội]] > [[Suất thập]]
 
== Tham Khảo ==