Khác biệt giữa các bản “Sở hữu”

Quyền Sỡ Hữu và Quyền Sỡ Hữu Trí Tuệ
(Quyết = quyền)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Quyền Sỡ Hữu và Quyền Sỡ Hữu Trí Tuệ)
[[ur:جائیداد]]
[[yi:אייגנטום]]
{Nguyễn Minh Tiến} Bảo Hộ Mọi Quyền Sỡ Hữu vs Sỡ Hữu Trí Tuệ
Người dùng vô danh