Khác biệt giữa các bản “Bùi Dương Lịch”

- Là nhà mô phạm, ông rất coi trọng việc "tề gia", một trong những mục tiêu trọng yếu đầu tiên của Nho giáo
 
- Trước tác của ông bao gồm nhiều lĩnh vực: văn học, thơ, lịch sử, địa chí như
- Về mặt sáng tác, khảo cứu, ông đã vượt lên ngang tầm cao sáng tác đương thời. Trước tác của ông bao gồm nhiều lĩnh vực: Về văn học có Ôốc lậu thoại thi văn, Bùi Tồn Trai trường tập biểu, giáo khoa có Bùi gia huấn hài, lịch sử có Lê Quý dật sử, địa chí có: Yên Hội thôn chí, Nghệ An phong thổ ký, Nghệ An chí và Nghệ An ký...Bùi Dương Lịch là người đã có công lớn đặt nền móng cho phương pháp biên soạn sách địa chí. Đó cũng là thành tựu và cống hiến nổi bật rất đáng được trân trọng của ông trong lĩnh vực này
Ôốc lậu thoại thi văn, Bùi Tồn Trai trường tập biểu, Bùi gia huấn hài,có Lê Quý dật sử, Yên Hội thôn chí, Nghệ An phong thổ ký, Nghệ An chí và Nghệ An ký...
 
- Bùi Dương Lịch là người đã có công lớn đặt nền móng cho phương pháp biên soạn sách địa chí.
 
- Thơ Bùi Dương Lịch. Tập thơ gồm có 52 bài (có thể chưa thu thập đủ), tạm chia làm 3 phần, thơ vịnh cảnh, thơ vịnh phong thổ và thơ tự sự, cảm tác.
 
- *Từ bộ sách Nghệ An ký cùng những tác phẩm khác của mình, đã đưa ông lên tầm cao các nhà trước tác xuất sắc đương thời.
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh