Khác biệt giữa các bản “Bùi Dương Lịch”

- Là nhà mô phạm, ông rất coi trọng việc "tề gia", một trong những mục tiêu trọng yếu đầu tiên của Nho giáo
 
- Trước tác của ông bao gồm nhiều lĩnh vực: văn học, thơ, giáo khoa, lịch sử, địa chí... như
Ôốc lậu thoại thi văn, Bùi Tồn Trai trường tập biểu, Bùi gia huấn hài,Lê Quý dật sử, Yên Hội thôn chí, Nghệ An phong thổ ký, Nghệ An chí và Nghệ An ký...
 
- Bùi Dương Lịch là người đã có công lớn đặt nền móng cho phương pháp biên soạn sách địa chí.
Người dùng vô danh