Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang lộc tự”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Bảo Thái]], Quang lộc tự khanh trật Chánh ngũ phẩm. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] cho trật Tòng tam phẩm, thấp hơn [[Thái thượng tự]] khanh. Quang lộc tự thiếu khanh trật Tòng tứ phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Quang lộc tự đặt 1 viên [[Tự Khanhkhanh]], 1 viên [[ThiếuTự thiếu khanh]], 1 viên [[Viên ngoại lang]], 1 viên [[Chủ sự]] và 1 viên [[Tư vụ]]. Bát phẩm [[thư lại]] và Cửu phẩm [[thư lại]] đều 3 viên. Vị nhập lưu [[thư lại]] 12 viên. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] [[Thiệu Trị]], [[Tự Đức]], biên chế có thêm bớt chút ít.<ref>''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 536 mục 1046. Quang lộc tự</ref>
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], riêng [[Hồng lô tự]] (lo việc tiếp đón sứ đoàn các nước) và [[Thượng bảo tự]] (lo việc văn phòng, ấn tín giúp vua) có chức trách thường trực, các chức điều hành trong những tự khác như chức [[Tự khanh]], [[Tự thiếu khanh]], [[Tự thừa]] thường trao cho các quan trong [[Lục bộ]] điều hành tạm thời, không có chức vụ nhất định.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=220&listId=c2d480fb-e285-4961-b9cd-b018b58b22d0&ws=content|title=Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Minh Mạng}}</ref>