Khác biệt giữa các bản “Trường Athena”

== Hình ảnh ==
<gallery>
HìnhFile:Raffael_060.jpg|Kiến trúc
Hình:Raffael_070.jpg|[[Zeno ofxứ Citium]]
Hình:Sanzio 01 Epicurus.jpg|[[Epicuros|Epicurus]]
Hình:Averroes closeup.jpg|[[Averroes]] và [[Pythagoras]]
Hình:Raffael 068.jpg|[[Pythagoras]]
Hình:Raffael 059.jpg|[[Alcibiades]] hay [[AlexanderAlexandros theĐại Greatđế]] và [[Antisthenes]] hay [[Xenophon]]
Hình:Raffael 065.jpg|[[Francesco Maria I della Rovere]] hay [[Hypatia of Alexandria]] và [[Parmenides]]
Hình:Sanzio_01_Parmenides.jpg|[[Parmenides]]
Hình:Raffael 069.jpg|[[Aeschines]] và [[Sokrates|Socrates]]
Hình:Raffael 066.jpg|[[MichelangeloHeraclitus]] được vẻ giống [[HeraclitusMichelangelo]]
Hình:Raffael 067.jpg|[[Leonardo da VinciPlaton|Plato]] được vẻ giống [[Platon|PlatoLeonardo da Vinci]]
Hình:Raffael 061.jpg|[[Aristoteles|Aristotle]]
Hình:Raffael 062.jpg|[[Diogenes of Sinope|Diogenes]]
Hình:Sanzio_01_Euclid.jpg|[[BramanteEuclid]] giốnghay [[EuclidArchimedes]] hayđược vẻ giống [[ArchimedesBramante]]
HìnhFile:Raffael_071.jpg|[[StraboZoroaster]] hay, [[ZoroasterPtolemy]], [[Claudius Ptolemaeus|PtolemyApelles]], Raphaelđược vẻ giống Raphael và [[ApellesPerugino]] hay [[IlTimoteo SodomaViti]] được vẻ giống [[Protogenes]]
Hình:School of athens.jpg
</gallery>