Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

n
|align=left|{{futsal|CAN}} || V1 || || || || || || || || 1
|-
|align=left|{{futsal|CRC}} || || V1 || || V1 || || || V1 || QV2 || 4
|-
|align=left|{{futsal|CUB}} || || || V1 || V1 || V1 || V1 || || QV1 || 5
|-
|align=left|{{futsal|GUA}} || || || ||style="border:3px solid red"| V1 || || V1 || V1 || QV1 || 4
|-
|align=left|{{futsal|MEX}} || || || || || || || V1 || || 1
|-
|align=left|{{futsal|PAN}} || || || || || || || V2 || QV1 || 2
|-
|''Tổng cộng'' || 1 || 1 || 1 || 3 || 1 || 2 || 4 || 4 ||
Người dùng vô danh